III Cz 1324/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627912

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2018 r. III Cz 1324/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Leszek Dąbek (spr.).

Sędziowie: SO Magdalena Hupa-Dębska, SR (del.) Barbara Glenc-Poślednik.

Sentencja

Sąd Okręgowy w (...) Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2018 r. w (...) na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela (...) we W. przeciwko dłużnikowi J. F. o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w (...) z dnia 21 maja 2018 r., sygn. akt I Co 1669/17 postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 21 05 2018 r. oddalił wniosek wierzyciela (...) we W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności dołączonemu do wniosku tytułowi wykonawczemu, uznając. że nie zostały zrealizowane przesłanki przewidziane w art. 788 k.p.c.

Orzeczenie zaskarżył wierzyciel (...) we W., który wnosił o jego uchylenie i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie na jego rzecz od dłużnika zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarzucał, że przy ferowaniu postanowienia nauszno regulację art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jej błędną wykładnię i mylne uznanie, iż wnioskodawca nie wykazał przejścia uprawnień w rozumieniu powołanej regulacji.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wierzyciel domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu powinien - zgodnie z regulacją art. 788 § 1 k.p.c. - wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym przejście na niego uprawnień wskazanych w tytule.

W przypadku dokumentów prywatnych wymóg ten jest dochowany wtedy, gdy z treści dokumentu opatrzonej urzędowo uwierzytelnionymi podpisami wynika przejście na wierzyciela praw stwierdzonych w tytule.

Skarżący domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności złożonemu tytułowi wykonawczemu odwołał się do zawartej w dniu 24 3 2017 r., pomiędzy nią a (...) we W. umowy przelewu wierzytelności.

W postanowieniach § 2 ust. 2 tej umowy uzgodniono, że "Bank oświadcza, że przenosi na (...) wymienione w załączniku nr 5 do Umowy, za cenę i na warunkach określonych w Umowie, a Fundusz oświadcza, że Wierzytelności te nabywa za cenę i na warunkach określonych w Umowie. Wierzytelności przechodzą na Fundusz z dniem zawarcia Umowy pod warunkiem zapłaty Ceny, o której mowa w § 4 ust. 1...".

Zgodnie zatem z tym postanowieniem powstanie skutku prawnego w postaci nabycia przez skarżącego przedmiotowej wierzytelności zostało uzależnione od spełnienia się wskazanego warunku (art. 89 k.c.), a okoliczność ta - co należy podkreślić - powinna była zostać wykazana przez skarżącego w sposób wskazany w przywołanej na wstępie regulacji prawnej tj. dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wymogów tych nie spełnia załączony do wniosku wydruk z "Systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES" - "Potwierdzenie wykonania operacji" (k- 17 akt), który nie należy do kategorii dokumentów wymienionych w art. 95 ustawy z dnia 29 08 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1988), nie jest opatrzony żadnym podpisem i nie został uwierzytelniony, przez co już tylko z tego powodu wniosek był bezzasadny.

Niezależnie od tego w treści umowy nie skonkretyzowano także wierzytelności stanowiących jej przedmiot.

W tym zakresie umowa odwołuje się do "Załączników nr 5", co wobec tego, iż treść tych załączników została wyłączona poza treść umowy obligowało skarżącego do jego przedłożenia z urzędowo poświadczonymi podpisami osób zawierających umowę.

Załączona do wniosku kserokopia załącznika nie odwołuje się do konkretnej umowy, której ma on stanowić integralną część, gdyż nie wskazano w nim stron umowy i miejsca jej zawarcia, co w sposób jednoznaczny pozwoliło by ją skonkretyzować i nie wynika to również ze zamieszczonego na nim poświadczenia pełnomocnika skarżącej (w poświadczeniu zawarto tylko wzmiankę "Za zgodność z oryginałem").

Z tej przyczyny nie można przyjąć, iż załącznik ten dotyczy wskazanej przez skarżącego umowy (nie można wszak wykluczyć, iż dotyczy on innej umowy).

Z tych względów w materiale sprawy nie sposób przyjąć - jak domaga się tego zażalenie - że skarżący wykazał w sposób przewidziany prawem przejście na niego uprawnień wskazanych w przedmiotowym tytule wykonawczym, co w świetle przywołanej na wstępie regulacji prawnej czyni jego wniosek bezzasadnym.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu i zażalenie jest nieuzasadnione.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie wierzyciela jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.