Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1634651

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 7 września 1955 r.
III CZ 124/55

UZASADNIENIE

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Budowli Inżynieryjnych Piotra S. działającego przez kuratora Józefa B. Przeciwko "Kopalni Węgla Kamiennego" o zapłatę 196.752 zł po rozpoznaniu zażalenia powoda na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Stalinogrodzie z dnia 6 maja 1955 r. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Wojewódzkiemu w Stalinogrodzie do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Wojewódzki zaskarżonym postanowieniem oddalił wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych, wychodząc z założenia, że powód nie przedłożył zaświadczenia wymaganego w art. 111 k.p.c.

Zażalenie powoda na powyższe postanowienie jest słuszne.

Domagający się zwolnienia od kosztów sądowych ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 111 k.p.c. Nie znaczy to jednak, że wspomniane zaświadczenie musi być złożone równocześnie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych i że sam fakt nieprzedłożenia potrzebnego zaświadczenia równocześnie z wnioskiem jest dostateczną podstawą do oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Zaświadczenie określone w art. 111 k.p.c. może być przedłożone później, a jeżeli wnioskodawca nie przedłożył zaświadczenia, sąd powinien go wezwać do jego przedłożenia w odpowiednim terminie. W takim przypadku rozstrzygnięcie wniosku powinno nastąpić dopiero po dodatkowym przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 111 k.p.c. albo po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Powód w sprawie niniejszej nie przedstawił przepisanego w art. 111 k.p.c. zaświadczenia razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd Wojewódzki zaś nie wezwał go do przedłożenia potrzebnego zaświadczenia, lecz oddalił wniosek powoda z założenia wyżej podanego. Rozstrzygnięcie to było przedwczesne.

W takim stanie sprawy Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

Przed powyższym rozstrzygnięciem wniosku powoda Sąd Wojewódzki powinien go wezwać, by w odpowiednim terminie przedłożył zaświadczenie przepisane w art. 111 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.