Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508507

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
III CSK 55/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Władysław Pawlak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa R.M. przeciwko A. w W. (Austria) o zapłatę i ustalenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 czerwca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt I ACa.../17,

Dnia 6 czerwca 2018 r. przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.