Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653106

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
III CSK 303/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wojciech Katner.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko E. K. o uznanie umów za bezskuteczne,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 kwietnia 2019 r.,

na skutek skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt II Ca (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.