Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508494

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
III CSK 22/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Kozłowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K.S. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "P." w K. o ustalenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 czerwca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 6 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACa.../16,

Dnia 6 czerwca 2018 r. przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.