Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1681508

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 11 września 2014 r.
III CNP 10/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku M. T. przy uczestnictwie T. R. i innych o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 września 2014 r., skargi uczestnika T. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w N z dnia 5 czerwca 2013 r.,

odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 4245 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. wymaganiami skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia są: uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy (pkt 4) oraz wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe (pkt 5). Są to wymagania konstrukcyjne, których brak skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 4248 § 1 k.p.c., bez wzywania do uzupełnienia braków.

Z uwagi na to, że rozpoznawana skarga uczestnika T. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w N. z dnia 5 czerwca 2013 r. sygn. akt (...) nie zawiera stwierdzenia, że zaskarżone orzeczenie wyrządziło jakąkolwiek szkodę ani uprawdopodobnienia jej wyrządzenia, jak również nie zawiera żadnego wywodu dotyczącego niemożności wzruszenia zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych - Sąd Najwyższy na podstawie art. 4248 § 1 w zw. z art. 4245 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.