Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211803

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 czerwca 1999 r.
III CKN 351/99

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Z. Kwaśniewski.

Sędziowie SN: G. Bieniek (spraw.), T. Domińczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 czerwca 1999 r. sprawy z wniosku Banku Z. S.A., Firmy Oponiarskiej "D." S.A. z udziałem Hieronima G. o egzekucję świadczeń pieniężnych na skutek kasacji uczestnika postępowania od postanowienia Sądu Wojewódzkiego z dnia 18 listopada 1998 r., postanawia:

oddalić kasację.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy Mazowieckim postanowieniem z dnia 26 maja 1998 r. przysądził własność nieruchomości o pow. 1,27 ha na rzecz Urszuli H. za kwotę 1.286,38 zł. Rozstrzygnięcie to było wynikiem ustalenia, że postanowienie o przybiciu z dnia 30 czerwca 1997 r. stało się prawomocne z dniem 4 grudnia 1997 r. Skoro zatem nabywczyni nieruchomości spełniła warunki licytacji, to istniały podstawy do wydania postanowienia o przysądzeniu nieruchomości. Stanowisko powyższe podzielił Sąd Wojewódzki, który oddalił zażalenie dłużnika postanowieniem z 18 listopada 1998 r. Od tego postanowienia wniósł kasację dłużnik Hieronim G. Jako podstawę kasacji wskazał naruszenie przepisów postępowania tj. art. 998 k.p.c. w związku z art. 946, 962 i 991 k.p.c., co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Wskazując na powyższe wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego postanowienia Sądu Rejonowego i przekazanie sprawy temu Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 998 § 1 k.p.c. po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzenie własności, przy czym na postanowienie to przysługuje zażalenie, wszakże podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia (art. 998 § k.p.c.). W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy postanowienie o przybiciu wydał 30 czerwca 1997 r., zaś Sąd Wojewódzki oddalił zażalenie postanowieniem z dnia 26 XI 1997 r. Zgodnie z art. 7731 § 2 k.p.c. postanowienie to mogło być zaskarżone kasacją, w terminie, który upłynął 4 stycznia 1998 r. Jeśli zatem w skardze kasacyjnej twierdzi się, że w chwili wystawienia postanowienia o przysądzenie własności tj. 26 maja 1998 r., nie upłynął jeszcze termin do wniesienia kasacji przez Ministra Sprawiedliwości od postanowienia Sądu Wojewódzkiego z dnia 26 listopada 1997 r. (dotyczącego przybicia), to wnoszący kasację ma zapewne na uwadze tryb określony w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego (...). Należy wszakże zauważyć, że to szczególne uprawnienie z art. 12 ust. 3 powołanej ustawy, przypisano Ministrowi Sprawiedliwości i Rzecznikowi Praw Obywatelskich do wnoszenia kasacji, dotyczyło orzeczeń prawomocnych. Tak więc nie można twierdzić, że orzeczenie Sądu Wojewódzkiego z dnia 26 listopada 1997 r. (dot. przybicia nieruchomości), nie było prawomocne w dniu 26 maja 1998 r., kiedy Sąd Rejonowy wydał postanowienie o przysądzeniu nieruchomości. Przeciwnie, postanowienie to było prawomocne, zaś wydając w dniu 26 maja 1998 r. postanowienie o przysądzeniu własności Sąd Rejonowy nie naruszył przepisu art. 998 § 1 k.p.c.

Dalsze zarzuty kasacji wskazują na uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia, co nie jest dopuszczalne. Skoro bowiem nie mogą one być podstawą zażalenia (§ 2 art. 998 k.p.c.), to tym bardziej kasacji.

Z tych względów kasacja podlega oddaleniu (art. 39312 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.