Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211791

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 27 kwietnia 1999 r.
III CKN 210/99

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN A. Wypiórkiewicz (spraw.).

Sędziowie SN: S. Dąbrowski, M. Wysocka.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 1999 r. sprawy z wniosku Andrzeja P. z udziałem Haliny S. i Marka S. o nadanie klauzuli wykonalności na skutek kasacji uczestników postępowania od postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 26 listopada 1998 r., postanawia:

odrzucić kasację.

Uzasadnienie faktyczne

Wierzyciel Andrzej P. wystąpił z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Wojewódzkiego z dnia 8 września 1995 r., przeciwko Markowi S., małżonkowi dłużniczki Haliny S. z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością.

Sąd Wojewódzki wniosek ten uwzględnił postanowieniem z dnia 23 października 1998 r., a Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Marka S. postanowieniem z dnia 26 listopada 1998 r.

Od ostatnio wymienionego postanowienia Marek S. wniósł kasację, którą rozpoznając.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Art. 7751 k.p.c. reguluje dopuszczalność kasacji w postępowaniu kasacyjnym w sposób samodzielny i wyczerpujący (por. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1997 r., sygn. II CKN 95/96 - z dnia 17 czerwca 1997 r., sygn. III CZ 31/97, - z dnia 9 września 1997 r., sygn. II CZ 103/97).

W postępowaniu apelacyjnym kasacja nie przysługuje od postanowienia Sądu drugiej instancji odrzucającego zażalenie nie dotyczące przedmiotu określonego w art. 7751 § 2 k.p.c. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1997 r., sygn. II CZ 29/97), a w szczególności - jak w sprawie obecnie rozpoznawanej - od orzeczenia Sądu drugiej instancji w przedmiocie nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1997, sygn. II CZ 29/97, z dnia 22 lipca 1997 r., sygn. I CKN 193/97, z dnia 27 sierpnia 1997 r., sygn. I PKN 5/96 - OSN AP z 1997 r. z. 5, poz. 72).Ten kierunek orzecznictwa Sąd Najwyższy w obecnym składzie całkowicie podziela.

Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy na podstawie art. 3938 § 1 k.p.c. kasację odrzucił, skoro nie uczynił tego Sąd drugiej instancji (art. 373 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.