Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54502

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 maja 2002 r.
III CKN 1310/00

UZASADNIENIE

Skład orzekający

SSN Mirosława Wysocka.

Uzasadnienie faktyczne

W kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 9 maja 2000 r. skarżący zarzucił "rażące naruszenie przepisów postępowania polegające na nie zapoznaniu się z aktami Sądu Polubownego, a mianowicie z zebranymi tam dowodami w postaci dokumentów, zeznań świadków, wyjaśnień stron oraz oświadczeń pełnomocników procesowych, przez co Sądy te nie mogły nawet zweryfikować twierdzeń pozwanego, że wyrok Sądu Polubownego uchybia praworządności i zasadom współżycia społecznego". W kasacji nie wskazano żadnego przepisu postępowania, którego naruszenie zarzuca się.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

W utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego stanowczo i jednoznacznie wyjaśniono, że przytoczenie podstaw kasacyjnych wymaga wskazania konkretnych przepisów, których naruszenie skarżący zarzuca. W wypadku podstawy wymienionej w art. 3931 pkt 1 k.p.c. konieczne jest wymienienie naruszonych norm prawa materialnego oraz postaci ich naruszenia, w wypadku podstawy wymienionej w art. 3931 pkt 2 k.p.c. nieodzowne jest wskazanie konkretnych przepisów postępowania, które miały ulec naruszeniu i istotnego wpływu, jaki mogło to wywrzeć na wynik sprawy. Brak właściwego określenia podstawy kasacyjnej stanowi nieusuwalną wadę kasacji i prowadzi do jej odrzucenia, jako niedopuszczalnej (spośród licznych orzeczeń Sądu Najwyższego w tej kwestii por. m.in. orzeczenia z dnia 11 lutego 1997 r., II CKN 65/97 i z dnia 7 kwietnia 1997 r., III CKN 29/97, odpowiednio OSNC 1997, nr 6-7, poz. 93 i 97).

Kasacja skarżącego nie zawiera odpowiadającego przytoczonym wymaganiom przytoczenia podstawy kasacyjnej, zarzucając naruszenie przepisów postępowania bez wskazania konkretnych przepisów, którym Sąd drugiej instancji miałby uchybić. Kasacja ta zatem, jako dotknięta istotną, nieusuwalną wadą, podlegała odrzuceniu, o czym - wobec tego, że nie uczynił tego Sąd Apelacyjny - orzekł Sąd Najwyższy na podstawie art. 3977 § 2 k.p.c.

Orzeczenie o kosztach postępowania oparto na art. 98 § 1 w zw. z art. 108 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.