Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2603181

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 października 2018 r.
III Ca 911/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bożena Rządzińska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko A. Ł. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. akt I C 595/17 oddala apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.