Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722010

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 czerwca 2019 r.
III Ca 812/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz.

Sędziowie SO: Bożena Rządzińska, Jacek Świerczyński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa C. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt II C 329/15

1. oddala apelację;

2. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz C. M. kwotę (...) (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego udzielonego z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.