Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721132

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 13 czerwca 2019 r.
III Ca 64/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa.

Sędziowie SO: Renata Jagura, Zofia Szcześniewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 czerwca 2019 r. w Łodzi sprawy z wniosku M. C. z udziałem Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. oraz N. K. o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego na skutek apelacji uczestnika postępowania - Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. od postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 15 października 2018 r. sygn. akt I Ns 346/18 postanawia:

1. oddalić apelację;

2. ustalić, iż uczestnicy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.