Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2606335

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 26 października 2018 r.
III Ca 632/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bożena Rządzińska.

Sędziowie SO: Grażyna Młynarska-Wróblewska, Radosław Olewczyński (ref.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko H. K. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 8 grudnia 2017 r. wydanego w sprawie I C 62/17

1.

prostuje oczywiste niedokładności w zaskarżonym wyroku w ten sposób, że uzupełnia oznaczenie strony powodowej w komparycji oraz w punktach 1 i 5 tenoru orzeczenia poprzez dodanie po słowach (...) S.A." oznaczenia siedziby powoda w brzmieniu "w B.";

2.

oddala apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.