Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544234

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 8 czerwca 2018 r.
III Ca 605/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Grażyna Młynarska-Wróblewska.

Sędziowie: SO Renata Jagura, SR Ewa Guczyńska-Miśkiewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. Z. przeciwko J. M. o zapłatę na skutek apelacji powódki i pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt I C 1620/17

I.

z apelacji powódki:

1.

oddala apelację;

2.

zasądza od Gminy M. Z. na rzecz J. M. kwotę 110,70 (sto dziesięć 70/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

II.

z apelacji pozwanej:

1.

oddala apelację;

2.

nie obciąża pozwanej kosztami zastępstwa procesowego powódki w postępowaniu apelacyjnym;

3.

przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Zgierzu na rzecz adw. A. P. kwotę 369 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej w postępowaniu apelacyjnym przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.