Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544233

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2018 r.
III Ca 603/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi - III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 czerwca 2018 r. w Łodzi sprawy z powództwa B. P. przeciwko M. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. akt I C 725/16

1). oddala apelację,

2). zasądza od M. K. na rzecz B. P. kwotę 900,00 (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.