Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544235

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 5 czerwca 2018 r.
III Ca 587/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Wojciech Borten.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 czerwca 2018 r. w Łodzi sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą w miejscowości V. na Malcie przeciwko J. G. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018 r. sygn. akt VIII C 2930/16 oddala apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.