Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544180

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2018 r.
III Ca 426/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Renata Jagura.

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński (ref.), SR (del.) Małgorzata Nowak.

Sentencja

Sąd

Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem M. N. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji uczestniczki postępowania od punktu

1)

l) i

2)

c) postanowienia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 19 stycznia 2018 r.

wydanego w sprawie I Ns 41/16 postanawia:

1.

oddalić apelację;

2.

ustalić, że uczestnicy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.