Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702582

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 19 marca 2019 r.
III Ca 1915/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Wojciech Borten.

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz, SR Joanna Szczygielska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i K. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. II C 109/18

1. oddala apelację;

2. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. K. i K. K. kwoty po 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.