Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721131

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 czerwca 2019 r.
III Ca 1841/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz.

Sędziowie SO: Bożena Rządzińska, Jacek Świerczyński (ref.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi - III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Miasta Ł. przeciwko Z. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt I C 268/18

1). oddala apelację,

2). zasądza od Z. K. na rzecz Miasta Ł. kwotę 120,00 (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.