Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665977

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 24 stycznia 2019 r.
III Ca 1759/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia S.O. Jacek Świerczyński.

Sędziowie S.O. Bogdan Jachowicz., S.R. Tomasz Kalsztein.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko P. K. (1) o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt I C 272/17

1. oddala apelację;

2. zasądza od P. K. (2) na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

3. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Łęczycy na rzecz radcy prawnego M. M. kwotę (...) (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.