Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2546945

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 7 czerwca 2018 r.
III Ca 1452/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz.

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz, SR Joanna Szczygielska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku K. W. (1), K. W. (2), D. W., S. W. i J. W. (1) z udziałem J. W. (2) i L. W. o zasiedzenie w przedmiocie apelacji uczestników postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 24 maja 2017 r. sygn. akt I Ns 628/14 postanawia:

1.

oddalić apelację;

2.

ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.