Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2603179

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 15 października 2018 r.
III Ca 1004/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko A. Z. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt XVIII C 5081/16

I. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

"1.zasądza od A. Z. na rzecz (...) Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 419,96 zł (czterysta dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 207,16 zł (dwieście siedem złotych szesnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

2.

oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.

przyznaje i nakazuje wypłacić radcy prawnemu D. D. z funduszu Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi kwotę 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu.";

II.

oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.

zasądza od A. Z. na rzecz (...) Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 63,74 zł (sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze) tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

IV.

przyznaje i nakazuje wypłacić radcy prawnemu D. D. z funduszu Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.