III C 1809/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2667793

Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 13 lutego 2019 r. III C 1809/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia Grażyna Sienicka.

Sentencja

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko I. S., K. S., M. P. i R. H. o zapłatę 1. zasądza solidarnie od pozwanych I. S., K. S., M. P. i R. H. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 385 (trzystu osiemdziesięciu pięciu) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 31 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty; 2. zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda koszty postępowania w kwocie 44,76 (czterdziestu czterech złotych siedemdziesięciu sześciu groszy).

Sędzia Grażyna Sienicka Sygn. akt III C 2455/18

Uzasadnienie faktyczne

w postępowaniu uproszczonym Pozwem z dnia 19 grudnia 2016 r. (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł o zasądzenie od D. S. kwoty 385 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu i kosztami procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, że pozwana zawarła z powódką umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z ruchem pojazdu mechanicznego.

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2017 r., przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu Szczecin - Centrum w Szczecinie.

22 stycznia 2017 r. pozwana zmarła i postanowieniem z dnia 23 października 2017 r. Sąd postępowanie zawiesił.

4 czerwca 2018 r. postępowanie zostało podjęte z udziałem spadkobierców D. S. tj. z udziałem I. S., K. S., M. P. i R. H.

K. S. i R. H. w odpowiedzi na pozew podnosili, że fakt istnienia długu nie był im znany, podobnie oświadczył na rozprawie pozwany I. S.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

D. S. zawarła z (...) Spółką Akcyjną w W. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z ruchem pojazdu marki O. (...) o numerze rej. (...) na okres od dnia 26 marca 2015 r. do dnia 25 marca 2016 r. Składka ubezpieczeniowa została ustalona na kwotę 385 złotych i była płatna do dnia 30 marca 2015 r. Zawarcie umowy zostało potwierdzone polisą nr (...).

Składka nie została zapłacona.

Pismem z dnia 19 września 2016 r. ubezpieczyciel wezwał D. S. do zapłaty.

22 stycznia 2017 r. D. S. zmarła. Postanowieniem z dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie stwierdził, że spadek po niej, na podstawie ustawy, nabyli I. S., K. S., M. P. i R. H.

Spadkobiercy nie przeprowadzili postępowania o dział spadku.

Niesporne.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo okazało się uzasadnione.

Powód wywodzi roszczenie z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z ruchem pojazdu mechanicznego marki O. (...) o numerze rej. (...), potwierdzonej polisą nr (...).

Według art. 805 k.c., zawierającego definicję umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę, co stanowi o tym, że jest to umowa dwustronnie zobowiązująca, odpłatna, ale nie przesądza kwestii, czy jest to umowa wzajemna. Zagadnienie to należy do spornych, gdyż zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny nie zachodzi obiektywna ekwiwalentność świadczeń, a według innych świadczenie powinno być równoważne zapłaconej składce. Składka ubezpieczeniowa jest świadczeniem ponoszonym przez ubezpieczającego na rzecz ubezpieczyciela w zamian za ochronę ubezpieczeniową (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2001 r. V CKN 199/00 LEX nr 52419). Taka interpretacja prowadzi do wniosku, że powodowi należy się wynagrodzenie za samą gotowość do wykonania świadczenia umownego.

Zgodnie z przepisem art. 922 § 1 k.c. prawa i obwiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe, o czym stanowi przepis art. 1034 § 1 zd. 1 k.c.

Jeżeli do dziedziczenia powołanych jest kilku spadkobierców, ich odpowiedzialność za długi spadkowe do chwili dokonania działu spadku ma charakter solidarny, co oznacza, że wierzyciel spadkowy może żądać spełnienia całości świadczenia od każdego ze współspadkobierców, w tym od jednego z nich, od kilku spośród nich lub od wszystkich wspólnie. Jeżeli jeden ze współspadkobierców spełnił świadczenie, przysługują mu roszczenia regresowe przeciwko pozostałym (art. 1034 § 1 zdanie drugie), jednakże nie ogranicza to wierzycielowi prawa wyboru osoby, od której spełnienia świadczenia zażąda.

Okoliczności te spowodowały, że żądanie należało uwzględnić, o czym Sąd orzekł w pkt 1 wyroku.

Rozstrzygając o kosztach procesu Sąd miał na względzie wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. zasadę odpowiedzialności stron za wynik procesu, zgodnie z którą pozwani, jako strona przegrywająca spór, mają obowiązek zwrócić powodowi koszty jakie poniósł on w związku ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, na które składały się wpis od pozwu i opłaty notarialne w ogólnej sumie 44,76 zł.

Sędzia Grażyna Sienicka

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.