Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2547032

Wyrok
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
z dnia 27 marca 2018 r.
III C 1754/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział III Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa H. W. przeciwko (...) Spółdzielni (...) w W. z udziałem interwenienta ubocznego J. P. o stwierdzenie nieważności uchwał ewentualnie o ustalenie nieistnienia uchwał

I.

stwierdza nieważność uchwał rady nadzorczej (...) Spółdzielni (...) w W.:

- z dnia 28 czerwca 2014 r. Nr (...) w sprawie wyboru członka zarządu i prezesa zarządu E. F.,

- z dnia 15 września 2014 r. Nr (...) w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej K. W. do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu,

- z dnia 13 października 2014 r. Nr (...) w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej J. M. do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu,

- z dnia 20 października 2014 r. Nr (...) w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej K. W. do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu,

- z dnia 7 stycznia 2015 r. Nr (...) w sprawie wyboru A. B. (1) na prezesa zarządu jednoosobowego (...) Spółdzielni (...) w W.,

II.

oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.

zasądza od (...) Spółdzielni (...) w W. na rzecz H. W. kwotę 1.197 zł (tysiąc sto dziewięćdziesiąt siedem złotych), w tym kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

IV.

poleca Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu Warszawa-Praga w Warszawie pobrać od H. W. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem opłaty od pozwu w zakresie rozszerzonego powództwa.

Uzasadnienie faktyczne

Powódka H. W. wniosła pozew o ustalenie nieważności ewentualnie stwierdzenie nieistnienia uchwał Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni (...) w W. w postaci:

- uchwały nr (...) z 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka RN E. F.,

- uchwały nr (...) z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka RN K. W. do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu,

- uchwały nr (...) r. z 13 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka RN J. M. do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu,

- uchwały nr (...) z 20 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka RN K. W. do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu,

- uchwały nr (...) z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru A. B. (1) na prezesa zarządu, W uzasadnieniu pozwu powódka powołując się na wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 9 października 2015 r., sygn. akt III C 1194/14 wskazała, że uchwały te są nieważne, gdyż zostały podjęte przez nieistniejący organ spółdzielni, zaś osoby wybrane do rady nadzorczej na podstawie uchwały nr (...) walnego zgromadzenia nigdy nie byli jej członkami, a osoby rzekomo odwołane na podstawie uchwały nr (...) walnego zgromadzenia nie przestały być jej członkami (k.1-5).

Powódka w piśmie z dnia 30 czerwca 2017 r. rozszerzyła powództwo domagając się także stwierdzenia nieważności uchwały nr (...) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie potwierdzenia wyboru prezesa - A. B. (1) (k.276-277). W uzasadnieniu wskazała, że rada nadzorcza pozwanej spółdzielni wybrana przez walne zgromadzone obradujące w dniu 27 czerwca 2015 r. nie mogła swoją uchwałą z dnia 15 października 2015 r. potwierdzić uchwały z dnia 7 stycznia 2015 r., gdyż ta ostatnia obarczona była bezwzględną nieważnością. Potwierdzenie wyboru prezesa A. B. (1) nie uchyla jej nieważności. Zdaniem powódki, strony muszą powtórzyć czynność od początku w sposób niewadliwy, a więc dokonać nowej czynności, a nie potwierdzenia uchwały nieważnej bezwzględnie.

Dodatkowo powódka w pismach z dnia 8 marca 2018 r. (k.354-356) i z dnia 15 marca 2018 r. (k.370-372) wskazała, że konsekwencją rady nadzorczej powołanej w dniu 28 czerwca 2014 r. jest to, że A. B. (1) została bezprawnie powołana w dniu 27 czerwca 2015 r. na stanowisko prezesa zarządu. Następnie w dniu 3 czerwca 2015 r. A. B. (1) jako osoba nieuprawniona podpisała i rozesłała do członków spółdzielni zawiadomienie, że na dzień 27 czerwca 2015 r. zwołuje walne zgromadzenie z punktem porządku obrad dotyczącym wyboru rady nadzorczej. Zdaniem powódki walne zgromadzenie zwołała osoba nieuprawniona. Zdaniem powódki także uchwała nr (...) z dnia 15 października 2105 r. jest obarczona wadą nieważności.

Powódka interes prawny uparuje w tym, że skoro majątek pozwanej stanowi również własność powódki, to także w jej interesie jest to aby wszystkie czynności były dokonywane przez osoby prawidłowo umocowane do reprezentowania spółdzielni, by czynności te w przyszłości nie były kwestionowane i nie powodowały odpowiedzialności odszkodowawczej.

Powódka domagała się także zasądzenia kosztów procesu na jej rzecz.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasadzenie kosztów procesu na jej rzecz. Według pozwanej, A. B. (1) została prawidłowo wybrana na stanowisko prezesa zarządu przez inny skład rady nadzorczej wskazany w uchwale walnego zgromadzenia nr (...) z dnia 27 czerwca 2015 r. i pełni swoją funkcję w oparciu o uchwałę rady nadzorczej nr (...), podjętą na podstawie art. 49 § 2 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu spółdzielni, co potwierdza, że rada nadzorcza kadencji 2015-2018 dokonała wyboru prezesa w osobie A. B. (1). Pozwana zakwestionowała interes prawny powódki w domaganiu się ustalenia nieistnienia uchwał (k.343-345).

W toku procesu interwencję uboczną po stronie pozwanej zgłosił J. P., który zajmował stanowisko tożsame ze stanowiskiem pozwanej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 9 października 2015 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie stwierdził, że nieważne są dwie uchwały walnego zgromadzenia (...) Spółdzielni (...) w W. z dnia 28 czerwca 2014 r., tj. nr (...) w sprawie odwołania członka rady nadzorczej: Z. B., E. B., E. K., K. K., J. S., L. S., W. S., H. S., H. W., J. Z. oraz nr (...) z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru rady nadzorczej, sygn. akt III C 1194/14 (akta dołączone).

Apelacja od powyższego wyroku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. akt VI ACa 508/16 (k.453, akta dołączone).

Nie bacząc na toczące się postępowanie przed sądem w sprawie o sygn. III C 1194/14 rada nadzorcza (...) Spółdzielni (...) w W. w składzie wybranym zaskarżoną w sprawie o sygn. III C 1194/14 uchwałą nr (...) z dnia 28 czerwca 2014 r. w osobach: E. F., A. G., B. K., M. K., H. M., J. M., W. N., O. P., J. P., K. W. (k. 16 akta III C 1194/14, uzasadnienie wyroku) uchwaliła pięć uchwał będących przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie, tj. uchwały:

- nr (...) z 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej E. F.,

- nr (...) z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej K. W. do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu,

- nr (...) z 13 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej J. M. do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu,

- nr (...) z 20 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej K. W. do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu,

- nr (...) z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru A. B. (1) na prezesa zarządu.

Nowy skład zarządu został uwidoczniony w rejestrze przedsiębiorców (k.39-42).

Prezes zarządu A. B. (1) zawiadomieniem z dnia 3 czerwca 2015 r. zawiadomiła, że na dzień 27 czerwca 2015 r. odbędzie się walne zgromadzenie spółdzielni przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Z jego treści wynika, że porządkiem obrad był objęty także wybór do rady nadzorczej spółdzielni - uchwała nr (...) (k.363).

W dniu 27 czerwca 2015 r. odbyło się walne zgromadzenie spółdzielni, na którym obecna była także H. W.

Zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad walnego zgromadzenia spółdzielni została podjęta uchwała nr (...) w sprawie wyboru rady nadzorczej kadencji 2015-2018. Treść § 1 tej uchwały wskazuje, że jej skład został w całości zmieniony w porównaniu z poprzednią uchwałą nr (...) z dnia 28 czerwca 2014 r. (która została uznana za nieważną w sprawie III C 1194/14). Otóż w skład rady nadzorczej kadencji 2015-2018 zostały wybrane osoby: E. B., K. B. (1), L. J., E. K., J. K., T. K., K. M., R. M., R. N., J. O., A. T. (k. 46).

Uchwała nr (...) z dnia 27 czerwca 2015 r. nie została zaskarżona.

Ze względu na wyrok sądu w sprawie III C 1194/14 z dnia 9 października 2015 r. celem usunięcia niepewności w zakresie funkcjonowania zarządu, rada nadzorcza w składzie wybranym uchwałą nr (...) w dniu 15 października 2015 r. podjęła uchwałę nr (...) w sprawie potwierdzenia wyboru prezesa zarządu (...) Spółdzielni (...) w W. (k. 357-362, uchwała z uzasadnieniem, protokół nr (...)). Intencją powyższej uchwały było powierzenie sprawowania funkcji A. B. (1) na stanowisku prezesa zarządu.

Powyżej ustalony stan faktyczny wynika z powołanych dokumentów, których wiarygodności ani prawdziwości strony nie kwestionowały, a jedynie prezentowały odmienną ocenę prawną zwłaszcza uchwały z dnia 15 października 2015 r. nr (...) co będzie przedmiotem poniższych rozważań. Dokumenty te pozwoliły na dokonanie niezbędnych w sprawie ustaleń, mając na uwadze także art. 229 i 230 k.p.c. Oceniając zeznania świadków: K. B. (2), E. K., R. M., J. O., L. J. i E. B. sąd uznał je za wiarygodne, spójne z dokumentami zgromadzonymi w sprawie, w tym tych powołanych przy ustaleniu stanu faktycznego, w szczególności w zakresie wyboru A. B. (1) na stanowisko prezesa zarządu uchwałą z 15 października 2015 r., głosowania nad podjęciem tej uchwały. Także za wiarygodne są uznał zeznania stron, jednakże w zakresie w jakim znajdywały potwierdzenie w złożonych dokumentach. Każda ze stron podczas zeznań starała się równocześnie dokonać oceny prawnej zaskarżonych uchwał, ich celowości, znaczenia prawnego dla powódki i spółdzielni. Fakt, że strony prezentowały różną ocenę, w warstwie faktów były zgodne, co pozwoliło na dokonanie niezbędnych ustaleń.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie w pierwszej kolejności wskazać należy, wbrew twierdzeniom pozwanego, że powódce przysługuje interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. Powódka jest członkiem spółdzielni, a powołując się w piśmie z dnia 15 marca 2018 r. (k.372) na swoje uprawnienie wynikające z art. 3 ustawy prawo spółdzielcze w sposób dostateczny uzasadniła na czym polega jej interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności zaskarżonych uchwał. Zauważyć należy, że działanie rady nadzorczej, która podejmuje uchwały i wykonuje szereg czynności zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej (§ 22 statutu) wskazuje, że uchwały te mogą mieć wywierać skutki w sferze praw członkowskich powódki, jak chociażby podejmowanie uchwał w zakresie nabywania i obciążania nieruchomości, dokonywania wyboru członków zarządu, w tym prezesa (§ 22 pkt 5,9 Statutu).

W ocenie sądu, powództwo jest zasadne w części, która dotyczy uchwał podjętych przez radę nadzorczą wybraną na podstawie uchwały nr (...) z dnia 28 czerwca 2014 r., której nieważność została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 9 października 2015 r., sygn. akt III C 1194/14. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że uchwała nr (...) jest nieważna, sprzeczna z art. 41 § 2 ustawy prawo spółdzielcze. Zatem wyrok ten niweczy byt prawny uchwały nr (...) z 28 czerwca 2014 r. od chwili jej powzięcia, prowadząc do stworzenia sytuacji, jakby uchwała w ogóle nie została podjęta. Jednakże możliwość powołania się na ten skutek aktualizuje się jednak dopiero z chwilą wydania prawomocnego wyroku stwierdzającego sprzeczność uchwały z ustawą (zob. uzasadnienie uchwały SN w składzie 7 sędziów z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13), co w niniejszej sprawie miało miejsce w dniu 2 grudnia 2016 r. na skutek oddalenia apelacji przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem wydanym w sprawie VI ACa 508/16 (k.453 akt dołączonych III C 1194/14).

Zatem nieważna okazała się uchwała powołująca radę nadzorczą wybraną uchwałą nr (...) z dnia 28 czerwca 2014 r., to uchwały podejmowane przez tę radę nadzorcą są także nieważne, gdyż zostały podjęte przez osoby nie będące członkami rady nadzorczej, a więc w sposób sprzeczny z ustawą (art. 58 § 1 k.c.). Do nich należą uchwały wymienione w pozwie, tj. uchwała nr (...) z 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej E. F., uchwała nr (...) z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej K. W. do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, uchwała nr (...) z 13 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej J. M. do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, uchwała nr (...) z 20 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka rady nadzorczej K. W. do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, uchwała nr (...) z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru A. B. (1) na prezesa zarządu.

W tym zakresie powództwo jest zasadne. Wobec uwzględniania w tej części żądania stwierdzenia nieważności tych uchwał, zbędne jest rozważanie przesłanek żądania ewentualnego dotyczącego ustalenia nieistnienia uchwał. W chwili uchwalenia zaskarżonych uchwał wskazanych w pkt I a,b,c,d,e pozwu, wyrok z dnia 9 października 2015 r. w sprawie III C 1194/14 nie zapadł, a więc w chwili ich uchwalania uchwała nr (...) z dnia 28 czerwca 2014 r. obowiązywała. Z tych względów, w oparciu o powołane przepisy sąd uwzględnił w części powództwo w pkt I wyroku.

W pkt II wyroku sąd oddalił powództwo w uchwały o stwierdzenie nieważności uchwały z dnia 15 października 2015 r. nr (...) w sprawie potwierdzenia wyboru prezesa zarządu (...) Spółdzielni (...) w W. W zakresie tej uchwały powódka sfomułowała dwa zasadnicze zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy faktu, że uchwała stanowi wyłącznie potwierdzenie wyboru a nie wybór A. B. (1) na stanowisko prezesa zarządu. Drugi zaś ma charakter formalny i dotyczy tego, że zdaniem powódki, A. B. (1) zwołując Walne Zgromadzenie Spółdzielni na dzień 27 czerwca 2015 r. i podpisując zawiadomienie o zwołaniu tego zgromadzenia, była w sposób nieprawidłowo wybrana, gdyż uchwała o jej wyborze z 7 stycznia 2015 r. nr (...) jest nieważna.

Odnosząc się do tych zarzutów, w pierwszej kolejności należy podnieść, że wprawdzie powódka zgłasza zastrzeżenia natury formalnej w sprawie prawidłowego zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 27 czerwca 2015 r. jednakże sama nie zaskarżyła uchwały nr (...) z dnia 27 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru rady nadzorczej kadencji 2015 - 2018 (k.38) mimo, że była obecna na tym zgromadzeniu, co wynika z jej zeznań.

Zatem skoro uchwała nr (...) z dnia 27 czerwca 2015 r. walnego zgromadzenia w sprawie wyboru rady nadzorczej na kadencję 2015-2018 nie została uchylona przez sąd, to uznać należy, że obowiązuje. Dopóki taki wyrok nie zapadnie, uchwała choćby była niezgodna z prawem lub postanowieniami statutu, pozostaje ważna i w pełni skuteczna. Zgodnie zaś art. 321 § 1 k.p.c. sąd nie może wyrokować, co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem.

W niniejszej sprawie wyłącznie w ramach rozpoznania zarzutów podniesionych przez powódkę, a dotyczących zaskarżonej uchwały nr (...) z dnia 15 października 2015 r. (k34) sąd poddał ocenie fakt, czy w dniu 27 czerwca 2015 r. obradowało walne zgromadzenie, gdyż tylko ten organ mógł podjąć uchwały w przedmiocie wyboru rady nadzorczej kadencji 2015-2018, czyż teżn jak sugeruje w swoich wywodach powódka, obradowało wyłącznie gremium zwołane przez osobę nieuprawnioną-A. B. (1). Nie sposób ocenić tego rodzaju zarzutów powódki bez dokonania oceny tej okoliczności.

Z akt sprawy wynika, że w chwili przesyłania do członków spółdzielni zawiadomienia z dnia 3 czerwca 2015 r. o terminie walnego zgromadzenia (k.363) A. B. (1) sprawowała funkcję prezesa zarządu, zgodnie z uchwałą nr (...) z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru A. B. (1) na prezesa zarządu (k.10). Uchwała ta wówczas obowiązywała, gdyż wyrok stwierdzający nieważność uchwały nr (...) zapadł w dniu 9 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt III C 1194/14. Zatem A. B. (1) w dniu 3 czerwca 2015 r. pełniła funkcje zarządu pozwanej spółdzielni. Nie istniało orzeczenie sądu, które nakazywałoby oceniać inaczej. A. B. (1) zwołując walne zgromadzenie spółdzielni na dzień 27 czerwca 2015 r. działała, zgodnie z § 27 pkt 9 Statutu (k.54v. akt III C 1194/14, akta dołączone), zaś wybrany w dniu 27 czerwca 2015 r. nowy skład rady nadzorczej nie był obarczony nieważnością.

Zdaniem sądu, jeśli nawet uznać, że fakt zwołania walnego zgromadzenia przez A. B. (1) za uchybienie formalne, to nie ma ono takiej wagi, żeby uzasadniona była teza o nieważności uchwał podjętych przez radę nadzorczą, a więc zarówno uchwały walnego zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2015 r. nr (...) w sprawie wyboru członków rady nadzorczej kadencji 2015-2018 (k.41), jak i uchwały nr (...) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie potwierdzenia wyboru prezesa zarządu pozwanej spółdzielni. Wpływ formalnego uchybienia na treść uchwały jest okolicznością faktyczną, która w razie gdy nie jest znana powszechnie ani nie została w toku postępowania przyznana przez stronę przeciwną, podlega wykazaniu stosownie do reguł przewidzianych w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1999 r., II CKN 452/98). Takich dowodów powódka nie przedstawiła. Nie dowiodła aby w przypadku gdyby członkowie spółdzielni podejmując uchwałę w dniu 27 czerwca 2015 r. nr (...) w sprawie wyboru rady nadzorczej kadencji 2015-2018 wiedzieli o skutkach wyroku z dnia 9 października 2015 r. w sprawie III C 1194/14, to uchwała ta nie byłaby podjęta (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z 3 czerwca 2014 r. I ACA 1559/13).

Po uchwaleniu uchwały nr (...) skład rady nadzorczej w całości uległ zmianie w porównaniu z członkami rady nadzorczej wybranymi uchwałą nr (...), której dotyczy wyrok w sprawie III C 1194/14. Uchwała nr (...) (k.38) nie została zaskarżona i obwiązuje.

Z akt sprawy wynika, że intencją podjęcia zaskarżonej uchwały nr (...) z dnia 15 października 2015 r. było wyeliminowanie wszelkich wątpliwości w zakresie zarządu spółdzielni, co wynika zarówno z uzasadnienia tej uchwały, jak i pisemnego protokołu z posiedzenia rady nadzorczej z dnia 15 października 2015 r. nr (...) (k.359-362). Uchwałą tą została wybrana na stanowisko prezesa zarządu A. B. (1). Członkowie rady nadzorczej głosowali w głosowaniu tajnym nad tą kandydaturą, powołali komisję mandatowo-skrutacyjną, która jak wynika z protokołu z dnia 15 października 2015 r. podejmowała czynności w nim opisane (k.45). Brak jest podstawy do uznania tej uchwały nieważną.

Natomiast samo użycie słów w treści tytułu uchwały nr (...) "potwierdzenie wyboru" zamiast "wybór" nie może dowodzić o skutkach tej uchwały, jakie stara się nadać powódka. Zarówno zeznania świadków (członków rady nadzorczej wybranej w dniu 27 czerwca 2015 r.: K. B. (1), E. K., R. M., J. O., L. J., E. B.), jak i treść protokołu z posiedzenia rady nadzorczej z dnia 15 października 2015 r. nr (...) (k.359-362) oraz treść uzasadnienia tej uchwały jednoznacznie wskazują, że dokonano wyboru prezesa zarządu przez prawidłowo wyłonioną radę nadzorczą kadencji 2015-2018 (k.352). Równocześnie wobec prowadzonych procedur przetargowych przez spółdzielnie, konieczności podejmowania decyzji, i nieprawomocnego wyroku w sprawie III C 1194/14 uchwała ta wskazywała, że A. B. (1) wcześniej tj. od 7 stycznia 2015 r. sprawowała także funkcję prezesa zarządu.

Powódka formując zarzuty o nieważności uchwały nr (...) powołując się na doktrynę pomija fakt, że uchwała rady nadzorczej nr (...) z dnia 15 października 2015 r. została podjęta przez inny skład rady nadzorczej (wybranej na kadencję 2015-2018) niż ten, który podejmował uchwałę z 7 stycznia 2015 r. nr (...), której nieważność została stwierdzona w pkt I wyroku wydanego w tej sprawie oraz, że przy jej podjęciu została przeprowadzona cała procedura związana z dokonaniem wyboru A. B. (1) na prezesa zarządu.

Z tych też względów, sąd w pkt II wyroku oddalił powództwo w zakresie stwierdzenia nieważności uchwały nr (...) rady nadzorczej z dnia 15 października 2015 r. jako nieudowodnione. Brak jest także podstawy do uwzględnienia żądania ewentualnego w zakresie nieistnienia uchwały, jak domagała się powódka w piśmie z dnia 15 marca 2018 r. (k.370). Zdaniem sądu, powódka nie wykazała, zgodnie z art. 6 k.c., że w procesie podejmowania tej uchwały zachodziły nieprawidłowości, które wykluczają przyjęcie, że doszło do wyrażenia woli przez powołany organ (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 czerwca 2014 r., VI ACa 93/14). Z akt wynika, że uchwała nr (...) z dnia 15 października 2015 r. została podjęta przez organ statutowy (radę nadzorczą) w zakresie jej kompetencji (§ 22 pkt 9 statutu). Powódka w zakresie żądania ewentualnego nie przedstawiła innej argumentacji niż ta dotycząca żądania głównego. Zatem ocena prawna wyrażona w powyższej części uzasadnienia odnosi się także w zakresie żądania ewentualnego.

Rozstrzygnięcia w zakresie pkt III i IV wyroku są konsekwencją orzeczenia z pkt I i II wyroku. W pkt III, na podstawie art. 100 k.p.c. sąd zasądził pozwanej na rzecz powódki koszty procesu, na który składa się kwota 1.000 zł (5 x 200 zł opłata od pozwu) oraz kwota 17 zł jako opłata od dokumentu pełnomocnictwa i kwota 180 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. Nr 490 j.t.) w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. Nr 265). W pkt IV sąd postanowił pobrać kwotę 200 zł tytułem opłaty od rozszerzonego powództwa, na podstawie art. 1303 § 2 k.p.c. w związku z art. 113 ust. 1 i art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. Nr 300 j.t.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.