Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1711520

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 7 maja 2015 r.
III AUz 193/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Wiesława Stachowiak (spr.).

Sędziowie: SA Katarzyna Wołoszczak, del., SO Katarzyna Schönhof-Wilkans.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Poznaniu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy C. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. o rentę z tytułu niezdolności do pracy na skutek zażalenia C. D. na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 lipca 2014 r. sygn. Akt VIII U 221/13 postanawia:

1.

oddalić zażalenie;

2.

kosztami postępowania zażaleniowego obciążyć odwołującego w zakresie poniesionym.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział VIII Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia 28 lipca 2014 r. odrzucił apelację C. D. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu swojej decyzji procesowej, co do przyczyn odrzucenia apelacji wskazał, że termin do wniesienia apelacji przez niego upływał w dniu 21 lipca 2014 r. Zatem apelacja ta wniesiona w dniu 23 lipca 2014 r. (data stempla pocztowego), jako spóźniona podlegała odrzuceniu na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 369 par. 2 k.p.c.

Zażaleniem ww. postanowienie w całości zaskarżył odwołujący, domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy okazało się oczywiście niezasadne.

Prawidłowo Sąd Okręgowy wyznaczył ramy czasowe, w których winna być złożona apelacja odwołującego, jeśli miałaby być uznana za wniesioną w ustawowym terminie.

Z protokołu rozprawy z dnia 30 czerwca 2014 r. jasno wynika, że odwołujący został w prawidłowy sposób pouczony o trybie i terminie zaskarżenia wydanego wyroku. Odwołujący uczestniczył w tej rozprawie osobiście. Treść pouczenia jest jasna i nie jest skomplikowana, zatem odwołujący nie powinien mieć żadnych trudności z jego zrozumieniem.

Prawidłowo Sąd Okręgowy ustalił, że w niniejszej sprawie termin dla odwołującego do wniesienia apelacji upłynął z dniem 21 lipca 2014 r. Skoro zatem apelacja została nadana u operatora pocztowego w dniu 23 lipca 2014 r., należało uznać ją za spóźnioną. Zgodnie zaś z art. 370 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z tych przyczyn należało uznać zażalenie odwołującego za niezasadne i jako takie oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Skarżący jako przegrywający swój proces w instancji zażaleniowej, jest zobowiązany do poniesienia we własnym zakresie kosztów sądowych postępowania zażaleniowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.