Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2847174

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2020 r.
III AUa 426/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Marek Procek (spr.).

Sędziowie SA: Jolanta Pietrzak, Gabriela Pietrzyk-Cyrbus.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r. w Katowicach sprawy z odwołania M. S. (M. S.) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz odsetki na skutek apelacji ubezpieczonego M. S. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej z dnia 24 października 2018 r. sygn. akt VI U 897/18 zmienia zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję organu rentowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. i przyznaje ubezpieczonemu M. S.:

- prawo do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego za okres od 1 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2014 r. z ustawowymi odsetkami z tytułu opóźnienia w wypłacie naliczanymi od 2 września 2002 r. do 2 września 2014 r.,

- prawo do odsetek ustawowych z tytułu wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy przysługujący za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2018 r., płatnych od 2 marca 2015 r. do 2 marca 2018 r.

Jolanta Pietrzak Marek Procek Gabriela Pietrzyk-Cyrbus

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.