Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSAB 2003/4/32

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
z dnia 21 października 2003 r.
III AUa 1150/03

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SSA Władysława Prusator-Kałużna (spr.)

Sędziowie: SA Alicja Sołowińska, SO del. Barbara Orechwa-Zawadzka

Sentencja

Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 21 października 2003 r. w Białymstoku w sprawie z wniosku Henryka P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. o refundację składki na ubezpieczenie AC na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łomży III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 2003 r. sygn. akt III U 423/03 zmienia zaskarżony wyrok i odwołanie Henryka P. oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Henryk P. pobierający od 1965 r. rentę inwalidy wojskowego z tytułu częściowej niezdolności do pracy (III grupy) zgłosił 23.XII.2002 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. wniosek o zwrot zapłaconej składki na ubezpieczenie OC - AC z tytułu posiadania pojazdu samochodowego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. decyzją z 19.III.2003 r. odmówił Henrykowi P. prawa do dokonania zwrotu kwoty w wysokości zniżki w opłaceniu składek na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i dobrowolne ubezpieczenie auto casco. Zdaniem organu rentowego przedmiotowa refundacja przysługuje jedynie inwalidom wojennym I i II grupy na podstawie art. 1 ustawy z 11.X.2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ... (Dz. U. Nr 181, poz. 1515).

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł. po rozpoznaniu odwołania Henryka P. od powyższej decyzji organu rentowego wyrokiem z 13 czerwca 2003 r. zmienił decyzję i zobowiązał ZUS do refundacji wnioskodawcy 50 % opłacanej przez niego składki na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych zgodnie z zawartą przez niego umową z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Inspektorat w K.Z ustaleń Sądu wynika, że poczynając od 1.I.2003 r. tj. z chwilą wejścia w życie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 181, poz. 1515) zostało przyznane wszystkim inwalidom wojskowym bez względu na grupę inwalidzką uprawnienie do refundacji w wysokości 50% opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych. Powyższe wynika z art. 41 w zw. z art. 23b ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.). Z tych względów roszczenie wnioskodawcy podlegało uwzględnieniu.

W apelacji od powyższego wyroku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. wnosił o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub jego zmianę i oddalenie odwołania. Wyrokowi zarzucał naruszenie art. 23b w zw. z art. 41 ustawy z 29.V.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna.

Ustawa z 11.X.2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ... (Dz. U. Nr 181, poz. 1515) w art. 1 pkt 4 dodała nowy przepis w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87) - art. 23b w którym w ust. 1 przyznała inwalidom wojennym zaliczanym do I i II grupy inwalidów prawo do refundacji w wysokości 50 % opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych określone w dziale II w grupie 3 załącznika do ustawy z 28.VII.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej - a w pkt 6 art. 1 stanowi że "Inwalidom wojskowym przysługują uprawnienia określone w art. 13-18 oraz 21-23c".

W związku z powyższym przedmiotem sporu w sprawie niniejszej jest ustalenie czy inwalidzi wojskowi III grupy - obecnie częściowej niezdolności do pracy - mają również uprawnienia do refundacji, o której mowa w art. 23b.

Sąd Apelacyjny nie podziela interpretacji ww. przepisów dokonanej przez Sąd Okręgowy.

Wymieniona ustawa z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87) poza przepisami ogólnymi i wspólnymi odrębnie reguluje uprawnienia inwalidów wojennych i uprawnienia inwalidów wojskowych. Dodany ww. nowelizacją z 11.X.2002 r. art. 23b dotyczy uprawnień inwalidów wojennych i to nie wszystkich lecz jedynie zaliczonych do I i II grupy inwalidów (całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz całkowicie niezdolnych do pracy (art. 10 nowelizacji).

Zmiana brzmienia dotychczasowego art. 41 ww. ustawy z 29.V.1974 r. dotyczy jedynie rozszerzenia uprawnień inwalidów wojskowych na wymienione uprawnienia w art. 23a i 23b. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepis art. 23b określa nie tylko uprawnienia inwalidów ale również zasady przyznawania tych uprawnień, a art. 23c dotyczy sposobu dokumentowania uprawnień. Odniesienie w art. 41 ww. ustawy do całego art. 23b i 23c oznacza, że do inwalidów wojskowych należy stosować te same zasady przyznawania i dokumentowania uprawnień jak do inwalidów wojennych. A zatem skoro w art. 23b ust. 1 przyznano uprawnienie do refundacji opłaconej składki jedynie inwalidom wojennym I i II grupy to również inwalidzi wojskowi jedynie I i II grupy mają uprawnienie do przedmiotowej refundacji. Odmienna interpretacja jest niedopuszczalna, jako, że celem nowelizacji ustawy z 29.V.1994 r. nie było przyznanie większych uprawnień inwalidom wojskowym niż przyznano uprawnienia inwalidom wojennym.

Mając powyższe na uwadze należy ustalić, że wnioskodawca zaliczony do III grupy inwalidów wojskowych (częściowo niezdolnych do pracy) nie ma uprawnienia do refundacji opłaconej składki ubezpieczeniowej pojazdu samochodowego.

Z tych względów zaskarżony wyrok podlegał zmianie na zasadzie art. 386 § 1 i na zasadzie art. 47414 § 1 kpc.