Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1454571

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
III APz 4/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Wiesława Stachowiak.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Poznaniu - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. Z. przeciwko (...) Sp. z o.o. w G. o zapłatę na skutek zażalenia powoda R. Z. na postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 3 lutego 2014 r. sygn. akt IV P 27/11 w przedmiocie oddalenia wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych postanawia;

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze postanowieniem z 3 lutego 2014 r., w sprawie IV P. 27/11 oddalił wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadniając orzeczenie Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności wskazał, że powód korzysta z częściowego zwolnienia od kosztów sądowych (od opłaty od pozwu), które zostało mu udzielone postanowieniem z 11 stycznia 2012 r.

Sąd I instancji uznał, że od czasu wydania tego postanowienia, sytuacja powoda nie pogorszyła się na tyle, że nie jest on w stanie ponieść kosztów sadowych w sprawie. Dostatecznym uzasadnieniem dla wniosku powoda nie jest okoliczność, iż założył nową rodzinę. Zarówno powód jak i jego konkubina posiadają stałe źródła dochodów, łącznie ok. 3.000 zł.

Ponadto powód, działający przez fachowego pełnomocnika, składając liczne wnioski dowodowe powinien był liczyć się koniecznością pokrycia kosztów przeprowadzenia określonych dowodów.

Powód zaskarżył postanowienie zażaleniem, podnosząc zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia. Powód podał, że łączny miesięczny dochód jego i konkubiny wynosi 2.300 zł.

Powód zakwestionował ocenę Sądu, że od czasu wydania w sprawie postanowienia z 11 stycznia 2012 r. jego sytuacja materialna i rodzinna nie uległa zmianie na tyle, że poniesienie wydatków związanych z prowadzeniem procesu wiązałoby się z uszczerbkiem dla utrzymania koniecznego dla niego i rodziny.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, o czym stanowi art. 102 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Rację ma powód o tyle tylko, że jego sytuacja od stycznia 2012 r. uległa zmianie. Rzeczywiście, skarżący wyprowadził się od rodziców i zaczął prowadzać gospodarstwo domowe na własny rachunek. Powód podjął zatrudnienie i założył rodzinę; wraz z konkubiną posiadają stały dochód rzędu ok. 2.500 zł.

Jednakże ocena powyższych okoliczności w świetle uregulowania z art. 102 powołanej ustawy, w dalszym ciągu prowadzi do wniosku, że powód nie należy do kręgu osób, które nie są w stanie ponieść kosztów procesu bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Weryfikacja oświadczenia złożonego przez powoda dokonana przez Sąd Okręgowy jest prawidłowa.

Sąd I instancji trafnie zaznaczył, że powództwo wytoczone przez powoda nie należy do kategorii spraw nagłych i powód powinien był poczynić oszczędności na prowadzenie procesu.

Okoliczność upływu ośmiu miesięcy pomiędzy nadesłaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych dotyczących minimalnych wynagrodzeń obowiązujących w Belgii, o które to dokumenty wnioskował powód, a złożeniem przez niego wniosku o zlecenie tłumaczenia tychże dokumentów, obrazuje, że R. Z. miał wystarczająco wiele czasu aby zgromadzić środki na opłacenie zaliczki na dokonanie tłumaczenia oraz przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Błędne przeświadczenie pełnomocnika powoda o tym, kto powinien tymczasowo ponieść koszty tłumaczenia jest dla rozstrzygnięcia bezprzedmiotowa.

Powód dochodząc roszczenia w kwocie przekraczającej 100.000 zł, winien się liczyć z koniecznością poniesienia chociaż częściowo kosztów procesu. Są to należności na rzecz Skarbu Państwa i muszą stanowić priorytet w wydatkach strony procesu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie powódki.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.