II1 Co 2762/2020 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3153349

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 20 stycznia 2021 r. II1 Co 2762/2020

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Anna Braczkowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny - Sekcja Egzekucyjna po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2021 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z udziałem dłużnika R. B. o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela

postanawia:

na podstawie art. 8042 § 1 k.p.c. postanawia:

odmówić nadania klauzuli wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty z dnia 9 stycznia 2018 r. wydanemu w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w sprawie VIII Nc 10788/17 przeciwko R. B. (wniosek k. 4).

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Ł. II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna w sprawie II 1 Co 2762/20 odmówił nadania klauzuli wykonalności. Wnioskodawca w dniu 12 lutego 2021 r. (data nadania w UP) złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienie powyższego postanowienia (postanowienie k. 19).

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 788 § 3 k.p.c. "Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli wszczęcie lub dalsze prowadzenie egzekucji możliwe jest na zasadach przewidzianych w art. 8041 i 8042. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca wykaże, że organ egzekucyjny prawomocnym postanowieniem nie dopuścił go do udziału w postępowaniu lub odmówił wszczęcia egzekucji".

Przepis w powyższym brzmieniu został dodany ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) i wszedł w życie w dniu 21 sierpnia 2019 r. Ponadto zgodnie z art. 9 tej ustawy ma on zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 21 sierpnia 2019 r. Stosownie do treści art. 8042 § 1 k.p.c. "jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym". Z kolei zgodnie z § 2 "w przypadku niezłożenia przez uprawnionego dokumentów, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji bez wzywania wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku". "W przypadku, którym mowa w § 2, odpis postanowienia doręcza się tylko uprawnionemu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie" (§ 3).

Tytuł wykonawczy w tej sprawie stanowi nakaz zapłaty z dnia 9 stycznia 2018 r. wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w sprawie VIII Nc 10788/17 na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko R. B., któremu w dniu 7 lutego 2018 r. została nadana klauzula wykonalności. Tytuł wykonawczy został wydany pierwotnemu wierzycielowi w dniu 21 września 2018 r. (wydruk z systemu Sędzia 2 wraz z adnotacjami k. 15).

Z KRS wynika, że nastąpiła zmiana nazwy pierwotnego wierzyciela z (...) S.A. na (...) S.A. Następnie w dniu 2 października 2018 r. nastąpiło połączenie spółek (...) S.A. z siedzibą we (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W. poprzez przejęcie całego majątku ww. spółki akcyjnej przez ww. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (odpis z KRS k. 8 i następne).

Mamy zatem do czynienia z sytuacją przewidzianą w art. 8042 § 1 k.p.c., że uprawnienie przeszło na inną osobę po powstaniu tytułu wykonawczego. To zaś uprawnia wierzyciela do wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym i jednocześnie skutkuje odmową nadania klauzuli wykonalności przez sąd, zgodnie z art. 788 § 3 k.p.c. Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy - bez pouczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.