Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2742616

Wyrok
Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie
z dnia 28 marca 2019 r.
II W 97/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Natalia Dąbrowska.

Przy udziale oskarżyciela publicznego za Komendanta Powiatowego Policji w W. st. asp. P. K.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karany po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2018 r., 19 września 2018 r. i 25 marca 2019 r. sprawy o ukaranie z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w W. przeciwko A. R. z. (...), córce L. i R., urodzonej (...) w C. obwinionej o to, że: w dniu 16 marca 2018 r. o godz. 08.44 w miejscowości N. kierując samochodem O. (...) o nr rej. (...) przy wymijaniu nie dostosowała się do obowiązku zachowania bezpiecznego odstępu od wymijanego pojazdu oraz w razie potrzeby zjechania na prawo i zmniejszenia prędkości lub zatrzymania się i doprowadziła do zderzenia się lusterkami z jadącym z przeciwka pojazdem S. (...) o nr rej. (...), czym spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla użytkowników pojazdu to jest o wykroczenie z art. 86 § 1 kw w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym orzeka:

1. uznaje obwinioną A. R. za winną popełnienia czynu zarzucanego jej we wniosku o ukaranie, tj. wykroczenia z art. 86 § 1 kw w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) i za to na podstawie art. 86 § 1 kw w zw. z art. 24 § 1 i § 3 kw wymierza jej karę grzywny w wysokości 300 (trzystu) złotych;

2. na podstawie art. 118 § 1 k.p.w. i art. 119 § 1 k.p.w. i art. 21 pkt 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od obwinionej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie 30 (trzydzieści) złotych tytułem opłaty oraz obciąża ją kwotą 1091,27 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) złotych tytułem kosztów postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.