II W 942/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Łańcucie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2555854

Postanowienie Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 14 maja 2018 r. II W 942/17

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Złożonym wnioskiem o ukaranie Komenda Powiatowa Policji w Ł. zarzuciła obwinionemu B. L. popełnienie wykroczenia z art. 431 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegającego na tym, że w dniu 9 października 2017 r. ok. godz. 13.10 w Ł. na korytarzu bloku numer 41 przy ul. (...) spożywał alkohol w postaci piwa.

Zgodnie z brzmieniem art. 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odpowiedzialności za wykroczenie z tego przepisu podlega ten, kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania.

Z kolei z treści art. 14 ust. 1 wyżej powołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynu zarzucanego obwinionemu wynika, że zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych:

- na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,

- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;

- w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;

- w środkach i obiektach transportu publicznego, z wyjątkiem:

a)

wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach komunikacji krajowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa

b)

pociągów komunikacji międzynarodowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie: napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wagonach restauracyjnych i bufetach oraz w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia oraz napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przy stolikach w wagonach restauracyjnych, w tym napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu tylko do posiłków,

c)

międzynarodowych portów lotniczych i samolotów komunikacji międzynarodowej,

d)

statków i portów morskich;

- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych Zaś ustęp 2 a ww. przepisu rozszerza obowiązywanie tego zakazu na ulice, place i parki, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do spożywania napojów alkoholowych na miejscu, w punktach ich sprzedaży. Natomiast w ust. 3 przewidziano zakaz spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych. Stosownie zaś do brzmienia art. 14 ust. 6 powołanej powyżej ustawy w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Mając na uwadze powyższe oraz wyniki czynności wyjaśniających przeprowadzonych w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że w przypadku czynu zarzucanego obwinionemu nie mamy do czynienia z żadną sytuacji przewidzianych w art. 14 ust. 1 i 2a - 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, co z kolei prowadzi do wniosku, że przedmiotowy czyn nie zawiera znamion wykroczenia z art. 43 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W tym stanie sprawy należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie: na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Łańcucie w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.