Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2606465

Wyrok
Sądu Rejonowego w Grudziądzu
z dnia 18 września 2018 r.
II W 835/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Kucińska - Stanny.

Sentencja

Sąd Rejonowy w G. - Wydział II Karny po rozpoznaniu sprawy z wniosku Komendy Miejskiej Policji w G. R. G. - syna S. i A. zd. L. ur. (...) w G., zam. (...)- (...) G., ul. (...), PESEL: (...) obwinionego o to, że: w dniu 12 marca 2018 r., około godzi. 10:09 w G. na skrzyżowaniu ul. (...) z ul. (...). (...) kierując pojazdem T. (...), nr rej. (...) nie udzielił pierwszeństwa przejazdu w wyniku czego doprowadził do zderzenia z pojazdem V. (...), nr rej. (...) tj. o wykroczenie z art. 86 § 1 kw orzekł:

I.

Obwinionego R. G. uznaje za winnego tego, że w dniu 12 marca 2018 r., około godziny 10:09 w G. na skrzyżowaniu ul. (...) z ul. (...). (...) kierując pojazdem T. (...), nr rej. (...) nie zachował należytej ostrożności i nie udzielił pierwszeństwa przejazdu w wyniku czego spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym doprowadzając do zderzenia z pojazdem V. (...), nr rej. (...), tj. wykroczenia z art. 86 § 1 kw i za to, na podstawie art. 86 § 1 kw wymierza mu karę grzywny w wysokości 400 zł (czterysta złotych);

II.

Zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 zł (trzydziestu złotych) tytułem opłaty oraz obciąża go kosztami postępowania w wysokości 70 zł (siedemdziesięciu złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 marca 2018 r. około godz. 10-tej R. G. wyjeżdżał z ul. (...) na skrzyżowanie z Al. (...) z zamiarem skrętu w lewo. Poruszał się samochodem marki T. (...) o nr rej. (...).

( dowód: wyjaśnienia R. G. - k. 43v)

W tym czasie z ul. (...) wyjechał pojazd marki V. (...) o nr rej. (...), kierowany przez M. W., który jechał prosto przez skrzyżowanie z Al. (...) w ul. (...).

( dowód: zeznania M. W. -k. 44)

Kierujący T. (...) nie zachował należytej ostrożności i nie udzielił pierwszeństwa znajdującemu się po jego prawej stronie pojazdowi kierowanemu przez M. W., w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów oraz ich uszkodzenia. / dowód: zeznania M. W. -k. 44

Zeznania P. J. - k. 44v Zapis monitoringu skrzyżowania - k. 27

Protokół oględzin samochodu V. (...) - k. 9

Szkic miejsca zdarzenia - k.10/ Kierowcy obu pojazdów, by nie blokować skrzyżowania przejechali na bok. Tam R. G., uznając swoja winę co do powstania zdarzenia, poprosił M. W., by nie wzywać do kolizji policji. Pokrzywdzony zgodził się pod warunkiem spisania w siedzibie ubezpieczyciela obwinionego oświadczenia odnośnie przebiegu zdarzenia i winy za jego zaistnienie. Mężczyźni przejechali na ul. (...), do lokalu ubezpieczyciela. Obwiniony sporządził, a następnie podpisał oświadczenie, w którym przyjął na siebie odpowiedzialność za zdarzenie. / dowód: wyjaśnienia R. G. - k. 43v zeznania M. W. -k. 44/ W wyniku kolizji pojazdów samochód V. (...) miał skrzywiony wahacz, uszkodzony zderzak, lampę przednią, reflektor, mocowanie lampy i (...). / dowód: protokół oględzin - k. 9, zeznania M. W. -k. 44/ Nie ustalono do jakich uszkodzeń doszło w pojeździe obwinionego i nie sporządzono protokołu jego oględzin, gdyż został on już wcześniej poddany naprawie.

(dowód: notatka urzędowa - k.6)

Obwiniony R. G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu wykroczenia. Stwierdził, że gdy wjeżdżał na skrzyżowanie to nikogo na nim nie było, zaś "z ułożenia pojazdów wynika, że uderzenie nastąpiło w jego pojazd". Oświadczył, że jedynym jego błędem było złożenie podpisu na oświadczeniu dla ubezpieczyciela.

( dowód: wyjaśnienia R. G. - k.43v)

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionego. Co prawda nie kwestionował on faktu zderzenia z pojazdem V. (...), jednakże wskazywał, że to kierowca V. wjechał w jego samochód i to ze znaczną prędkością. Przeczą temu nie tylko zeznania pokrzywdzonego M. W., ale także zapis miejsca zdarzenia na monitoringu miejskim.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania M. W. odnośnie przebiegu zdarzenia. Są one spójne z częścią relacji obwinionego, opisującej dalszy przebieg zdarzeń, jak też z zeznaniami P. J. - funkcjonariusza policji, który przyjmował od R. G. informację o zdarzeniu i na podstawie przedstawionych przez niego faktów zaproponował obwinionemu mandat karny.

Zgromadzone w sprawie dowody w postaci zeznań świadków, oględzin pojazdu oraz zapisu monitoringu tworzą jasny i spójny oraz jednoznaczny obraz zdarzenia.

W ocenie Sądu, zachowanie obwinionego polegało na naruszeniu ogólnych zasad pierwszeństwa pojazdów znajdujących się na skrzyżowaniach - kierujący skręcający na skrzyżowaniu w lewo ustępuje pierwszeństwa temu, którego ma po swojej prawej stronie.

Zasada ta wynika z treści art. 22 ustawy - prawo o ruchu drogowym. W myśl ust. 4. - kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Pokrzywdzony, jadąc z ul. (...) i zamierzając kontynuować tę jazdę na wprost, znajdował się w sposób ewidentny i jednoznaczny po prawej stronie T. (...), tym samym kierujący T. był zobligowany do ustąpienia mu pierwszeństwa, czego nie uczynił. Nagranie z monitoringu ulicznego nie wskazywało natomiast, jak to obwiniony sugerował, aby kierujący V. wjechał na obszar skrzyżowania z dużą prędkością i z zamiarem zderzenia się z pojazdem obwinionego.

W tym stanie sprawy Sąd uznał, że R. G. dopuścił się popełnienia wykroczenia z art. 86 § 1 kw, bowiem w dniu 12 marca 2018 r., około godziny 10:09 w G. na skrzyżowaniu ul. (...) z ul. (...). (...) kierując pojazdem T. (...), nr rej. (...) nie zachował należytej ostrożności i nie udzielił pierwszeństwa przejazdu w wyniku czego spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym doprowadzając do zderzenia z pojazdem V. (...), nr rej. (...), tj. wykroczenia z art. 86 § 1 kw.

Wina jego została udowodniona i nie budzi żadnych wątpliwości.

Sąd, na podstawie art. 86 § 1 kw wymierzył R. G. karę 400 zł grzywny.

Zdaniem Sądu, orzeczona kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu obwinionego, który jest znaczny biorąc pod uwagę rozmiar wyrządzonej szkody w mieniu, wagę naruszonych obowiązków oraz rodzaj naruszonych przepisów prawa o ruchu drogowym.

O kosztach postępowania orzeczono w myśl art. 119 § 1 k.p.w. oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.