Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2695052

Wyrok
Sądu Rejonowego w Tczewie
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
II W 1188/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Matusiak.

w obecności oskarżyciela --

Sentencja

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział II Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2016 r. sprawy z oskarżenia Komendanta Komisariatu Policji w G.: przeciwko R. T., synowi B. i H. zd. R. (...), ur. (...) w D. obwinionemu o to, że: w okresie od sierpnia do września 2014 r. w D., mając obowiązek zapewnienia koniowi odpowiedniego pomieszczenia oraz opieki utrzymywał go w zbyt ciasnym i zabrudzonym pomieszczeniu gospodarskim, które uniemożliwiało mu swobodną pozycję i regenerację chorych kopyt oraz wykorzystywał go do pracy pomimo jego choroby przez co stwarzał zagrożenie dla jego zdrowia;

tj. o czyn z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2013 r. poz. 856)

I. obwinionego R. T. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu, z tym ustaleniem, że dopuścił się go do dnia 2 września 2014 r., czyn ten kwalifikuje z art. 37 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) i za to na mocy art. 37 ust. 1 ustawy z o ochronie zwierząt w zw. z art. 24 § 1 kw wymierza mu karę grzywny w kwocie 600 (sześćset) zł;

II. na mocy art. 37 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt orzeka od obwinionego na rzecz (...) Towarzystwa Ochrony (...) z siedzibą w B. nawiązkę w wysokości 500 zł (pięćset złotych);

III. na mocy art. 118 § 1 i 3 k.p.w., art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w tym 100 (sto) złotych tytułem wydatków i 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.