Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979445

Wyrok
Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
z dnia 19 lutego 2020 r.
II W 104/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Roman Chorab.

Przy udziale oskarżyciela - starszego eksperta skarbowego M. C.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 5 lutego 2020 r. oraz 19 lutego 2020 r. sprawy:

D. B. ur. (...) w L. s. I. G. i Z. z d. P., oskarżonego o to, że: w okresie od 28 lutego 2017 r. do 25 września 2017 r. w warunkach czynu ciągłego uporczywie nie wpłacił na rachunek Urzędu Skarbowego w L. w obowiązującym terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, należnego podatku od towarów i usług za miesiąc od stycznia 2017 r. do sierpnia 2017 r. w łącznej kwocie (...),00 (słownie złotych: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt) wynikającej ze złożonych w tut. Urzędzie deklaracji VAT-7, w tym za poszczególne miesiące:

- styczeń 2017 r. w kwocie - 794,00 zł.

- luty 2017 r. w kwocie - 2546,00 zł.

- marzec 2017 r. w kwocie 1391,00 zł.

- kwiecień 2017 r. 2118,00 zł.

- maj 2017 r. w kwocie 2009,00 zł.

- czerwiec 2017 r. w kwocie 3233,00 zł.

- lipiec 2017 r. w kwocie 2506,00 zł.

- sierpień 2017 r. w kwocie - 2483,00 zł.

Co stanowi naruszenie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz art. 5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) tj. o wykroczenie skarbowe określone w art. 57 § 1 k.k.s. w związku z art. 6 § 2 k.k.s

I. oskarżonego D. B. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 57 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s i za to na podstawie art. 57 § 1 k.k.s. wymierza mu karę grzywny w kwocie 1200 (jednego tysiąca dwustu) złotych

II. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego D. B. w całości na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 70 złotych a na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w wysokości 120 złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Formularz UK 1

Sygnatura akt Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione Lp.

Oskarżony Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

D. B.

W okresie od 28 lutego 2017 r. do 25 września 2017 r. w warunkach czynu ciągłego uporczywie nie wpłacił na rachunek Urzędu Skarbowego w L. w obowiązującym terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, należnego podatku od towarów i usług za miesiąc od stycznia 2017 r. do sierpnia 2017 r. w łącznej kwocie (...),00 (słownie złotych: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt) wynikającej ze złożonych w tut. Urzędzie deklaracji VAT - 7, w tym za poszczególne miesiące:

- styczeń 2017 r. w kwocie - 794,00 zł,

- luty 2017 r. w kwocie - 2546,00 zł,

- marzec 2017 r. w kwocie 1391,00 zł,

- kwiecień 2017 r. w kwocie 2118,00 zł,

- maj 2017 r. w kwocie 2009,00 zł,

- czerwiec 2017 r. w kwocie 3233,00 zł,

- lipiec 2017 r. w kwocie 2506,00 zł,

- sierpień 2017 r. w kwocie 2483,00 zł, co stanowi naruszenie art. 103 ust, 1 ustawy z dnia 11 maja 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz art. 5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Tj. o wykroczenie skarbowe określone w art. 57 § 1 k.k.s. w związku z art. 6 § 2 k.k.s.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione Dowód Numer karty

1. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez oskarżonego nieprzerwanie od 10 czerwca 2003 r.

1. Wydruk z (...) z dnia 5 lutego 2020 r.

k. 127

2. wysokość należnego podatku za dany miesiąc 2017 r.

2. Deklaracje dla podatku od towarów i usług od stycznia do sierpnia 2017 r. k, 5,8, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,

3. Nieterminowość wpłat

3. Protokół z analizy karty kontowej

k. 3

4. Upomnienia wraz z zwrotnymi potwierdzeniami odbioru

k. 6-7, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29

5. Wyjaśnienia obwinionego D. B. k. 151-151v

4. Uzależnienie mieszane oskarżonego, podjęcie leczenia

6. Zaświadczenie z dnia 1 sierpnia 2018 r.

k. 48

7. Opinia psychologiczna z dnia 5 lipca 2018 r.

k. 49

8. Wyjaśnienia obwinionego D. B.

151-151v

9. Opinia sądowo psychiatryczna z dnia 31 sierpnia 2018 r.

k. 73-75

5. Niekaralność

10. Karta karna

k. 86

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione Lp.

Oskarżony Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

- Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione Dowód Numer karty

6. Zniesiona lub ograniczona w stopniu znacznym zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem w okresie objętym zarzutem Opinia sądowo psychiatryczna z dnia 31 sierpnia 2018 r.

k. 73-75

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód Zwięźle o powodach uznania dowodu Wydruk z (...) z dnia 5 lutego 2020 r.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez obwinionego D. B. nie było kwestionowane w niniejszym postępowaniu. Wydruk pochodzi z wiarygodnego źródła Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jego rzetelność nie budziła wątpliwości Sądu.

Deklaracje dla podatku od towarów i usług od stycznia do sierpnia 2017 r.

Wysokość należnego podatku nie była kwestionowana w niniejszym postępowaniu nawet przez samego obwinionego D. B. Wydruk pochodzi z wiarygodnego źródła z systemu e-Deklaracje i jego rzetelność nie budziła wątpliwości Sądu.

Protokół z analizy karty kontowej Nieterminowość uiszczania wpłat zadeklarowanego podatku od towarów i usług nie była kwestionowana. Obwiniony podnosił, że był w złym stanie zdrowia dlatego nie regulował w terminie należnego podatku. Protokół nie budził wątpliwości żadnej ze stron postępowania, ani Sądu.

Upomnienia wraz z zwrotnymi potwierdzeniami odbioru Obwiniony wyjaśnił, że miał on świadomość nieterminowości wpłat zadeklarowanego podatku, lecz nie miał pieniędzy i "żył w innym świecie". Nie kwestionował nieterminowości wpłat. Upomnienia oraz zwrotne potwierdzenia ich odbioru nie budziły wątpliwości Sądu, ani żadnej ze stron postępowania.

Wyjaśnienia obwinionego D. B.

Wyjaśnienia obwinionego złożone w postępowaniu przed organem podatkowym oraz te złożone bezpośrednio przed sądem, Sąd ocenił jako wiarygodne z pominięciem jednak twierdzeń obwinionego, że cierpi on na chorobę dwubiegunową, które zdaniem Sądu na wiarygodność nie zasługiwały (ocena poniżej). Obwiniony nie kwestionował wysokości należnego podatku, gdyż wynikała ona ze złożonych przez niego deklaracji podatkowych, nie kwestionował on także nieterminowości regulowania zobowiązań podatkowych jako powód podając chorobę psychiczną i uzależnienie od środków psychoaktywnych i podjęcie z uwagi na powyższe, leczenia. Wyjaśnienia obwinionego w części w której Sąd dał im wiarę miały swoje odzwierciedlenie w zebranym w sprawie pozostałym materiale dowodowym.

Zaświadczenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. (k. 48)

Uzależnienie obwinionego D. B. oraz podjęte przez niego leczenie nie budziło wątpliwości Sądu. Sąd dał wiarę zaświadczeniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. gdyż uzależnienie obwinionego zostało potwierdzone także opinią wydaną przez biegłych sądowych lekarzy psychiatrów a także sam obwiniony na nie wskazywał. Zaświadczenie nie budziło wątpliwości Sądu.

Opinia psychologiczna z dnia 5 lipca 2018 r.

Sąd ocenił wskazaną opinię jako wiarygodną, nawet w części w której wskazuje ona, że obwiniony nie miał sił do borykania się z problemami życia codziennego, miał trudności z koncentracją, poczucie gorszości, oraz brak umiejętności adekwatnej oceny sytuacji. W pierwszej kolejności, należy wskazać, że opinia nie zawiera daty w jakim okresie czasu takie objawy o obwinionego występowały. Opinia jest wystawiona w dniu 5 lipca 2018 r. a więc prawie rok po czasokresie objętym zarzutem. Co więcej opinia dotyczy badania osobowości obwinionego a nie jego stanu zdrowia psychicznego czy jego uzależnienia.

Z uwagi na powyższe Sąd nie znalazł wprawdzie podstaw dla odmówienia omawianej opinii wiarygodności, lecz jej znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania było znikome.

Opinia biegłych sądowych z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Biegli w swojej opinii rozpoznali u obwinionego uzależnienie mieszane, odnosząc się jednocześnie we wnioskach opinii do zaświadczenia z dnia 26 lipca 2018 r. (k. 47) uznanego przez Sąd za dowód niewiarygodny. Z wniosków opinii wynika, że "zmiany faz" jak wynika z zaświadczenia zdiagnozowane jako choroba dwubiegunowa, zdaniem biegłych sądowych specjalistów są objawem jedynie uzależnienia mieszanego a nie choroby psychicznej i są powiązane ściśle z uzależnieniem.

Biegli zaopiniowali, że w okresie odejmującym zarzut obwiniony D. B. nie miał zniesionej ani ograniczonej w stopniu znacznym zdolności rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowania. Sąd w całości dał wiarę sporządzonej przez dwóch biegłych psychiatrów i psychologa opinii sądowo psychiatrycznej gdyż jest ona spójna i logiczna. Biegli w jasny sposób przedstawili we wnioskach czym kierowali się wydając opinię oraz szczegółowo ją uzasadnili.

Przedstawiona opinia nie była kwestionowana przez strony postępowania, nie budziła także wątpliwości Sądu.

Karta karna Dowód nie kwestionowany przez żadną ze stron postępowania. W ocenie Sądu brak było podstaw do odmówienia wiarygodności danym o karalności obwinionego.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu Wyjaśnienia obwinionego D. B. w zakresie choroby psychicznej Obwiniony D. B. podnosił w trakcie swoich wyjaśnień, że nie regulował podatku od towarów i usług w terminie z uwagi na chorobę psychiczną dwubiegunową. Nie przedstawiając na tę okoliczność żadnego wiarygodnego potwierdzenia z leczenia psychiatrycznego. Wyjaśnienia obwinionego w tym zakresie pozostają w sprzeczności z ustaleniami biegłych psychiatrów i psychologa, którzy wskazali, że u opiniowanego nie rozpoznają choroby psychicznej a jedynie uzależnienie mieszane, osobowość nieprawidłową oraz przebyte zaburzenia psychotyczne w przebiegu uzależnienia. Sąd w tym zakresie nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionego z uwagi na treść opinii z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zaświadczenie z dnia 26 lipca 2018 r. (k. 47)

Sąd nie dał wiary zaświadczeniu wydanemu w dniu 18 lipca 2018 r. gdyż diagnoza w nim zawarta pozostaje w sprzeczności z rozpoznaniem biegłych sądowych lekarzy psychiatrów. Wprawdzie specjalista psychiatra I. B. także podaje, iż D. B. leczy się w jej gabinecie z powodu uzależnienia ale także z powodu na częstą zmianę faz zdiagnozowała ona u pacjenta chorobę psychiczną dwubiegunową, Biegli sądowi natomiast w opinii zauważyli, że "zmiany faz" są wynikiem uzależnienia i jego skutkiem, lecz nie stanowią choroby psychicznej.

Co więcej zaświadczenie nie zawiera czasokresu jakiego dotyczy, brak jest informacji czy ten byłby zbieżny z czasokresem zarzutu i czy w tym czasie obwiniony miał lub nie miał zmienionej lub znacznie ograniczonej możliwości zrozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem.

Sąd uznał iż dowód ten z uwagi na powyższy nie jest wiarygodny.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem I.

D. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej Zgodnie z treścią art. 57 § 1 k.k.s. podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Niekwestionowane w toku postępowania było: prowadzenie działalności, wysokości należnego podatku oraz nieterminowość ich regulacji. Obwiniony nie regulował w terminie należnego podatku oraz lutego do września 2017 r. z uwagi na co wypełnione zostały także znamiona uporczywości jego działania.

Zgodnie z treścią natomiast art. 6 § 2 k.k.s. dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności, uważa się za jeden czyn zabroniony (...).

D. B. przez okres ośmiu miesięcy, co miesiąc nie regulował w terminie należnego podatku od towarów i usług.

Kwalifikacja prawna czynu nie była kwestionowana przez żadną ze strony postępowania, nie budziła także żadnych wątpliwości Sądy.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE

I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony Punkt rozstrzygnięcia z wyroku Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu Przytoczyć okoliczności D. B.

I

I

Zgodnie z treścią art. 48 k.k.s. kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, (...).

D. B. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą z której deklaruje dochód w wysokości 2000 złotych miesięcznie. Posiada na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Poza uzależnieniem mieszanym nie cierpi ona na inne choroby psychiczne, natomiast o problemach zdrowotnych natury fizycznej obwiniony nie wspominał. Zdaniem Sądu wymierzona obwinionemu grzywna nie razi nadmierną surowością, a stanowi właściwą dolegliwość, adekwatną do jego zawinienia.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony Punkt rozstrzygnięcia z wyroku Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu Przytoczyć okoliczności - 6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku Przytoczyć okoliczności II.

Obwiniony D. B. posiada średnie wykształcenie, prowadzi działalność gospodarczą i osiąga comiesięczne dochody w wysokości 2000 złotych. Zdaniem Sądu brak było podstaw do zwolnienia oskarżonego od kosztów sądowych.

Na podstawie art. 627 k.p.k. Sąd zasądził z uwagi na powyższe od obwinionego D. B. w całości na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 70 złotych, na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył obwinionemu opłatę w wysokości 120 zł - co stanowi 10% grzywny wymierzonej obwinionemu.

8. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.