II USK 68/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3121361

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2021 r. II USK 68/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku P. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 lutego 2021 r.,

skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 24 lipca 2019 r., sygn. akt III AUa (...),

1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,

2. zasądza od P. T. na rzecz pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.