Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634173

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 marca 2019 r.
II UK 77/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Maciej Pacuda.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku C. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek chorobowy,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 14 marca 2019 r.,

skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt V Ua (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.