II UK 530/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609451

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. II UK 530/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar.

Sędziowie SN: Andrzej Wróbel (spr.), Beata Gudowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku A. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. o emeryturę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 22 stycznia 2019 r., skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt III AUa (...), uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.