Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2591117

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 11 grudnia 2018 r.
II UK 490/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Frańczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku A. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o prawo do świadczenia przedemerytalnego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 11 grudnia 2018 r., skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt III AUa (...), na podstawie art. 3986 § 3 k.p.c. zwraca skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy Sądowi Apelacyjnemu w (...) w celu usunięcia dostrzeżonych braków poprzez wezwanie pełnomocnika skarżącego do oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie o prawa majątkowe (art. 3984 § 3 k.p.c.) w kontekście dopuszczalności skargi kasacyjnej (art. 3982 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.