Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634096

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 4 lipca 2018 r.
II UK 370/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "F." Spółka z o.o. w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. z udziałem zainteresowanego D.S. o podleganie ustawodawstwu polskiemu w zakresie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 4 lipca 2018 r., wniosku pełnomocnika wnioskodawcy zawartego w piśmie z dnia 3 lipca 2018 r. na podstawie art. 207 § 3 zdanie drugie w związku z art. 39821i 391 § 1 k.p.c. wyrazić zgodę na złożenie przez pełnomocnika wnioskodawcy pisma procesowego z dnia 3 lipca 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.