Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2510235

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
II UK 353/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Staryk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Z. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z. o prawo do emerytury górniczej,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 19 czerwca 2018 r.,

skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w P. z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III AUa.../16,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.