Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634115

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
II UK 342/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. z udziałem zainteresowanego J. P. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 9 stycznia 2019 r.,

w związku ze skargą kasacyjną wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w

(...) z dnia 3 lipca 2018 r., sygn. akt III AUa (...),

na podstawie art. 207 § 3 k.p.c. wyraża zgodę na złożenie przez pełnomocnika organu rentowego pisma przygotowawczego w postępowaniu kasacyjnym (pismo procesowe z dnia 27 grudnia 2018 r.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.