Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558452

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
II UK 328/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Beata Gudowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku L. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w W. o rentę socjalną,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 25 kwietnia 2018 r.,

skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego we W. z dnia 6 paździertnika 2016 r., sygn. akt III AUa.../16,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.