II UK 272/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2685427

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r. II UK 272/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Staryk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku O. C., U. C. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych w W. o wysokość policyjnej renty rodzinnej,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 13 czerwca 2019 r.,

skargi kasacyjnej wnioskodawczyni O. C. od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.