Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1618751

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2013 r.
II UK 192/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca).

Sędziowie SN: Beata Gudowska, Romualda Spyt.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Pawła S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Warszawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 6 czerwca 2013 r., skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 5 października 2012 r., (...) umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 października 2012 r. (...) Sąd Apelacyjny w W. zmienił, na skutek apelacji wnioskodawcy Pawła S., wyrok Sądu Okręgowego dla W. - P., Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W. z dnia 15 listopada 2011 r. oraz poprzedzającą go decyzję organu rentowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 10 czerwca 2011 r. i przyznał wnioskodawcy prawo do okresowej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2011 r., oddalając apelację w pozostałej części.

Powyższy wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną przez pełnomocnika wnioskodawcy w części ustalającej końcowy okres przyznanej wnioskodawcy renty, z wnioskiem o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Pismem z dnia 2 czerwca 2013 r. pełnomocnik wnioskodawcy cofnął skargę kasacyjną, wobec przyznania wnioskodawcy prawa do świadczenia.

Oceniając zasadność wniosku w przedmiocie cofnięcia skargi, Sąd stwierdził, że czynność ta nie narusza prawa, a także słusznego interesu ubezpieczonego (art. 469 k.p.c.), stąd na podstawie art. 391 § 2 w związku z art. 398 (21) k.p.c. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.