Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2510205

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 14 czerwca 2018 r.
II UK 188/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Staryk.

Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Dawid Miąsik (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku R. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O. o emeryturę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 14 czerwca 2018 r., skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego (...) z dnia 6 października 2016 r., sygn. akt III AUa (...), uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu

(...) do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.