II UK 135/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3144402

Zarządzenie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2020 r. II UK 135/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Frańczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku S. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddziałowi w W. z udziałem zainteresowanych (...) o podleganie ubezpieczeniom społecznym i podstawę wymiaru składek,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 2 czerwca 2020 r.,

na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 15 listopada 2019 r., sygn. akt III AUa (...),

zwraca skargę kasacyjną odwołującego się wraz z aktami sprawy Sądowi Apelacyjnemu w (...) - jako przedwcześnie przedstawioną Sądowi Najwyższemu - w celu wyjaśnienia wątpliwości co do skutecznego doręczenia odpisu skargi kasacyjnej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddziałowi w W. (art. 133 § 2 k.p.c.), wobec umieszczenia na elektronicznym potwierdzeniu odbioru (k. 1013 akt) pod wpisaną datą 08.04.2020 adnotacji "odmawia podpisu" oraz mając na względzie obowiązujący wówczas art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zawieszający bieg terminu z art. 3977 § 1

k.p.c. co do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.