Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2697463

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 maja 2019 r.
II SPP/Po 48/19

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 30 maja 2019 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. F. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi A. F. i P. F. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) roku, Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł A.F. złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, a na wezwanie sądu przesłała wypełniony na urzędowym formularzu dla osób fizycznych wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że A. F. i P. F. prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z dwoma córkami i synem, które jest utrzymywane z wynagrodzenia za pracę męża wnioskodawczyni w wysokości (...) zł oraz świadczenia stażowego wnioskodawczyni w wysokości (...) zł. Wnioskodawczyni oświadczyła, że jest właścicielką domu o powierzchni (...) m2 (wartość szacunkowa (...) zł) oraz samochodu osobowego o wartości (...) zł. Wnioskodawczyni posiada ponadto oszczędności zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w gotówce w kwocie (...) zł. Jednocześnie wnioskodawca zadeklarowała następujące zobowiązania i stałe wydatki: opłaty za media i podatki - ok. (...) zł, opłaty za opał - ok. (...) zł rocznie oraz ubezpieczenie domu i samochodu - (...) zł.

Prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania w myśl art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 1302), dalej jako "p.p.s.a.".

W rozpoznawanej sprawie wnioskodawczyni pozostaje w pięcioosobowym gospodarstwie domowym, które jest utrzymywane ze wspólnych dochodów miesięcznych w wysokości (...) zł. Jednocześnie wnioskodawczyni deklaruje, że posiada oszczędności w wartości (...) zł. Posiadane zasoby stanowią wystarczające źródło pokrycia kosztów sądowych w prowadzonej sprawie. W rezultacie należy stwierdzić, że wnioskodawczyni nie wykazała, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W tym zakresie należy podkreślić wciąż aktualny pogląd funkcjonujący w orzecznictwie, że prawo pomocy nie może być przyznawane, gdy strona posiada dochody lub zgromadzone oszczędności pieniężne, gdyż pomoc państwa może być przyznana jedynie ze względu na trudną sytuację osób, które nie są w stanie bez dodatkowego wsparcia poprowadzić swoich spraw przed sądem (por. postanowienie NSA z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt I OZ 162/11, LEX nr 786724). W konsekwencji w rozpoznawanej sprawie należy przyjąć, że niezasadny pozostaje wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.