Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722990

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 września 2019 r.
II SPP/Po 123/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J. K. od zarządzenia starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ze skargi J. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie nakazania przedłożenia ekspertyzy technicznej postanawia odrzucić sprzeciw.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 12 sierpnia 2019 r. starszy referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego J. K. o przyznanie prawa pomocy.

Przesyłka zawierająca odpis zarządzenia wraz z pouczeniem o przysługującym skarżącemu sprzeciwie do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia, została doręczona skarżącemu skutecznie w dniu 26 sierpnia 2019 r. (k. 10 i 11 załącznika do akt sąd.).

Sprzeciw datowany na dzień 29 sierpnia 2019 r. został złożony w Biurze Podawczym Sądu w dniu 3 września 2019 r. (k. 12 załącznika do akt sąd.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 259 § 1 zd. 1 p.p.s.a., od zarządzeń i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6 - 8, strona albo adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy mogą wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Natomiast stosownie do art. 259 § 2 p.p.s.a., sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, niezawierający uzasadnienia, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie zaskarżone zarządzenie referendarza sądowego zostało doręczone skarżącemu w dniu 26 sierpnia 2019 r., zatem siedmiodniowy termin do wniesienia sprzeciwu upływał w dniu 2 września 2019 r. Tymczasem sprzeciw został złożony w Biurze Podawczym Sądu w dniu 3 września 2019 r., a więc po ustawowym terminie do dokonania tej czynności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 259 § 2 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.