Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724064

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
II SPP/Po 110/19

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 28 czerwca 2019 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. B. o przyznanie kosztów prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) roku, nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia 1. zwolnić M. B. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla M. B. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w P.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. M.B. złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając swoje stanowisko tym, że nie pracuje i nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych.

W odpowiedzi na wezwanie sądu skarżący przesłał wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego.

Z informacji zgromadzonych w sprawie wynika, że M. B. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną, która z tytułu pracy na etacie zarabia (...) zł miesięcznie. Wnioskodawca posiada nieruchomość rolną o powierzchni (...) ha, która jest dzierżawione za czynsz w wysokości (...) zł miesięcznie. Wnioskodawca posiada dom o powierzchni (...) m2 (wartość szacunkowa (...). zł) oraz samochód osobowy (...) (wartość szacunkowa (...). zł). Wnioskodawca oświadczył, że nie posiada żadnych oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych i w gotówce, papierów wartościowych i innych praw majątkowych (udziałów, polis inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). Jednocześnie zadeklarował następujące zobowiązania i stałe wydatki: opłata za prąd - (...) zł, opłata za gaz - (...) zł, opłata za wodę - (...) zł, opłata za wywóz śmieci - (...) zł, podatek od nieruchomości - (...) zł rocznie, ubezpieczenie KRUS - (...) zł kwartalnie. Ponadto wnioskodawca oświadczył, że miesięczny koszt utrzymania wynosi ok. (...) zł, a resztę wydatków stanowią koszty zakupu żywności, ubioru oraz środków czystości.

Prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania w myśl art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 1302), dalej jako "p.p.s.a.".

Z przedłożonego oświadczenia o stanie majątkowym, finansowym i dochodach wynika, że aktualna sytuacja M.B. nie pozwala na poniesienie przez niego kosztów postępowania w niniejszej sprawie. Istotna w tym zakresie jest aktualna sytuacja majątkowa i finansowa oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz jego żony oceniane przez pryzmat dochodów, które są przeznaczane na zaspokojenie koniecznych kosztów jej bieżącego utrzymania. W tym względzie należy stwierdzić, że wnioskodawca nie dysponuje środkami, które mogłyby zostać przeznaczone na poniesienie kosztów sądowych oraz na wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru. W takim przypadku należy uznać, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Tym samym uzasadniony jest jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.