Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1582446

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 marca 2014 r.
II SO/Wa 9/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Iwona Malicka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku K. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w celu wniesienia skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania małoletnim dzieciom renty rodzinnej w drodze wyjątku postanawia: przyznać K. W. prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

K. W. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego, prowadzącego działalność w G. (z listy OIRP w Z.).

Powyższy wniosek uzupełniła pismem z dnia 17 marca 2014 r.

Podała, że jej sytuacja jest obecnie trudna: jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Po śmierci męża pozostaje w gospodarstwie domowym z trójką małoletnich, uczących się dzieci, a rodzina utrzymuje się z zasiłków rodzinnych na dzieci wraz z dodatkiem dla rodziny wielodzietnej w łącznej wysokości 738 zł oraz z przyznanego jej przez Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w G. zasiłku okresowego w wysokości 466,35 zł. Podała, że mieszka w mieszkaniu z rodzicami, którzy są emerytami i prowadzą oddzielne gospodarstwo domowe. Wskazała, że posiada mieszkanie o pow. 63 m2 a poza tym nie ma żadnego majątku ani oszczędności. Podniosła, że opłaty za mieszkanie, które dzieli z rodzicami, wynoszą 749,53 zł miesięcznie, a opłaty za energię elektryczną to kwota 326 zł co dwa miesiące. Oświadczyła, że został jej przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 229,96 zł.

Do wniosku dołączyła: kserokopię decyzji Powiatowego Urzędu Pracy w G. z dnia (...) grudnia 2013 r. o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku, kserokopię decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia (...) września 2013 r. o przyznaniu dodatku mieszkaniowego w okresie od dnia (...) października 2013 r. do dnia (...) marca 2014 r., kserokopię decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia (...) listopada 2013 r. o przyznaniu zasiłków rodzinnych na dzieci wraz z dodatkami, kserokopię decyzji Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w G. z dnia (...) stycznia 2014 r. o przyznaniu zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w okresie od dnia (...) stycznia 2014 r. do dnia (...) marca 2014 r., kserokopię zawiadomienia ze spółdzielni mieszkaniowej o zmianie wysokości czynszu z dnia (...) stycznia 2014 r., kserokopię decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) września 2013 r. o odmowie przyznania małoletnim dzieciom renty rodzinnej w drodze wyjątku, kserokopie rachunków za energię elektryczną.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania.

Zgodnie z treścią art. 245 § 1 i § 2 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym i obejmować zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Należy jednak stwierdzić, że stosownie do art. 239 pkt 1 lit. e tej ustawy, skarżący działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Z uwagi na powyższe, złożony wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych nie podlega ocenie w odniesieniu do przesłanek ustawowych.

Natomiast należało zbadać, czy jest zasadny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Zgodnie z art. 262 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Dlatego - stosownie do art. 245 § 1 i 3 wskazanej wyżej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie częściowym i obejmować tylko ustanowienie radcy prawnego lub adwokata. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Ze złożonego w niniejszej sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że w chwili obecnej wnioskodawczyni wraz z trójką małoletnich dzieci utrzymuje się jedynie z zasiłków z ośrodka pomocy społecznej.

W związku z powyższym trzeba uznać, że wnioskodawczyni wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jednocześnie należy wskazać, że ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik z urzędu jest wyznaczany przez właściwą korporację, która ma siedzibę na terenie właściwego miejscowo w danej sprawie sądu administracyjnego.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 262 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.